Eksempel fra Århus Amt: Årslev Engsø

Danmarks Fiskeriundersøgelser undersøgte smoltdødeligheden i Årslev Engsø og Brabrand Sø i foråret 2004 (året efter engsøens anlæggelse) DFU-rapport nr. 139-05 . Smoltdødeligheden i engsøen blev beregnet til 14%, men den samlede smoltdødelighed gennem området steg alene med 4%, da der i forvejen er en stor dødelighed i den nedstrømsliggende Brabrand Sø. Da resultaterne fra undersøgelsen blev kendt gav det anledning til en kraftig kritik af projektet fra enkelte sportsfiskere. Amtet imødegik kritikken med en pressemeddelelse og afventede herefter rapportens endelige udgivelse. Sideløbende havde amtet en god kontakt med Danmarks Sportsfiskerforbund omkring problemstillingen.

Der er ikke sket ændringer af projektet, primært fordi eventuelle afværgeforanstaltninger vil være uforenelige med projektets formål og projektet har været gennem alle de nødvendige godkendelser efter vandløbsloven, fredningskendelse, VVM-screening mm.

Konsekvensen for havørredbestanden vurderes umiddelbart ikke at være kritisk, men Århus Amt følger fortsat udviklingen i området og har desuden iværksat forbedringer i tilløbene til engsøen i form af bl.a. faunapassager og gydebanker som har en positiv effekt på smoltproduktionen.

hh, Henning Hermansen