Resistens hos rotter

Længerevarende brug af antikoagulanter kan indebære, at gnavere på et tidspunkt bliver resistente over for de pågældende midler.

På nuværende tidspunkt er antikoagulanter de eneste kemiske midler, der er tilladt til bekæmpelse af rotter og mus i Danmark.

Mus indgår ofte i den samlede bekæmpelsesstrategi hos de private bekæmpelsesfirmaer, og mus besøger tillige de giftdepoter, der er udlagt til bekæmpelse af rotter.
Da antikoagulanter anvendes til bekæmpelse af både rotter og mus, er anbefalingerne på denne hjemmeside om resistens også gældende for mus.

Det betyder resistens
Resistens over for en eller flere antikoagulanter betyder, at rotter og mus ikke længere kan bekæmpes med de pågældende midler.

Med en stigende udbredelse af resistens både i de enkelte bestande, men også på landsplan, vil det med tiden få alvorlige konsekvenser for en effektiv bekæmpelse af gnavere.

Løsningen er ikke bare at benytte de allerstærkeste antikoagulanter, da brugen af disse kan få alvorlige følgevirkninger for vores miljø og fauna.

Bekæmp med flere metoder 
Bekæmpelse af rotter og mus bør aldrig ensidigt ske ved brug af antikoagulanter.

Antikoagulanterne vil i mange tilfælde kunne erstattes af andre forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder.

Det er vigtig for en effektiv bekæmpelse, at alternative metoder integreres i bekæmpelsen og forebyggelsen af rotter.

Nogle af de væsentligste alternativer til antikoagulanter er:

  • Bygningssikring
  • Renholdelse
  • Renovering af kloakker og ledningsnet
  • Begrænsning af rotternes mulighed for at få vand, mad og skjulesteder.
  • Tilpasninger af områder i naturen, så de ikke virker ligeså tiltrækkende på rotter
  • Fældefangst
  • Biologisk bekæmpelse (for eksempel tiltrækning af rovfugle og rovdyr, som kan virke afskrækkende på rotter)

Styrelsens strategi for resistens 
Styrelsen har udarbejdet denne side om antikoagulant resistens for at informere og hjælpe kommuner, den enkelte bekæmper og bekæmpelsesfirmaer angående resistens.

På siden kan man finde information om, hvordan resistens udvikles, og hvad der kan gøres.

Ifølge Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er alle, der er autoriserede til at bekæmpe rotter med antikoagulanter, forpligtiget til at følge den gældende resistensstrategi udarbejdet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.


Alle kommuner, bekæmpere og bekæmpelsesfirmaer er dermed forpligtede til at efterleve resistensstrategien, som lyder:

Ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler skal antikoagulanten med det svageste aktivstof anvendes først.