Hvordan udbredes resistens?

Spredning af resistens kan forstås på to forskellige måder:

  1. Hvordan det spredes indenfor en bestand 
  2. Hvordan det spredes mellem områder.

Spredning af resistens i en bestand af rotter eller mus

Da resistens er arveligt , kan egenskaben kun viderebringes ved formering. I starten vil der kun være ganske få resistente individer (lav frekvens). Ved en fortsat bekæmpelse med en antikoagulant, vil frekvensen af resistente individer stige. Hvor hurtigt frekvensen af resistente individer stiger afhænger af bekæmpelsesintensiteten og et fortsat brug af den pågældende antikoagulant.

Spredning af resistens mellem områder

At rotter og mus kan udvandre er kendt, men ofte vil de kun udvandre, hvis de lokale forhold presser dem til det. I Danmark er en rotte- eller musebestand dog sjældent isoleret fra andre bestande. De fleste rotte- og musebestande vil, indenfor et mindre område, have en eller anden form for kontakt med andre nabobestande. Denne kontakt kan medvirke til spredning af resistens fra en bestand til en anden.

Engelske undersøgelser viser, at resistens hos rotter kan spredes radialt over afstande af cirka fem kilometer per år. De danske forhold er på en række punkter forskellige fra England:

  • Vi har en tættere bebyggelse i landzone, og dermed større sandsynlighed for at rotte- og musebestande kan få bedre kontakt til hinanden.
  • De danske gårde har generelt ikke så mange rotter, som det ses i England, så sandsynligheden for udvikling af resistens er måske lidt lavere i Danmark.
  • Vi bruger autoriserede bekæmpere til rottebekæmpelse.

Med de anførte plusser og minusser er den engelske beregning på cirka fem kilometer nok et relativt realistisk mål for spredningspotentialet af resistens i Danmark på trods af de strukturelle forskelle.

Resistens kan også spredes ved passiv transport ved, at rotter og mus lader sig flytte med eksempelvis fragt rundt om i landet.