Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Grundvandskortlægning

Nyheder

Hvad er grundvandskortlægning?

Grundvandskortlægningen er et landsdækkende projekt, der gennemføres for at få viden til at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Siden år 2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet under de områder, der er udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" og indvindingsoplande udenfor disse. 

Se afrapporteringen af kortlægning -2015 og kortlægning 2016-2020.

Grundvandskortlægningen har kortlagt kvaliteten, sårbarheden og størrelsen af grundvandsmagasinerne under ca. 40 % af Danmarks areal. Det er der kommet en stor mængde data ud af, som er offentligt tilgængelig.

Se nyttige links for grundvandskortlægningen.

Se mere om den fremadrettede grundvandskortlægning her.

Kontakt oplysninger

Miljøstyrelsen

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Nyhedsbrev fra Grundvands-kortlægningen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Bekendtgørelse om drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer er trådt i kraft mandag d. 20 marts 2017. De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS og Arealinformation, Danmarks Miljøportal

Her kan du se en overordnet tidsplan over forløbet med en bekendtgørelse om drikkevandsressourcer fra forberedelse af scoping frem til en bekendtgørelse træder i kraft.