Boringsnære beskyttelsesområder

Nær en vandindvindingsboring kan der være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening. Kort afstand og transporttid til boringen betyder, at mulighederne for at udføre afværgeforanstaltninger i fht. eventuelle grundvandsforureninger er ringere. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, er et virkemiddel til at beskytte grundvandet inden for nærområdet. Miljøstyrelsen fastlagde i 2016 BNBO omkring alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke i dag har et BNBO. Kommunerne har efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider inden for BNBO. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, dette gælder også private haveejere.

Staten beregner BNBO i 2015 og 2016

37 kommuner modtog i 2012 og 2013 statsligt tilskud til beregning af BNBO. Dette tilskud eksisterer ikke længere. I stedet for beregner staten i 2015 og 2016 BNBO for de indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som ikke i dag har et BNBO.

Læs om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013 her.

Rejsehold om Vandforsyning 

Der er etableret et Rejsehold om Vandforsyning i 2015 og 2016, som kan komme på besøg i alle landets kommuner og hos øvrige interessenter for at drøfte faglige spørgsmål i forbindelse med grundvand, drikkevand, vandforsyning, vandsektorlov og klimatilpasning.  Læs mere om rejseholdet her.

Rejseholdet giver også vejledning til kommunerne, når disse skal vurdere behovet for rådighedsindskrænkninger ved BNBO set i forhold til kommunens øvrige indsatser, f.eks. indsatsplanlægningen efter vandforsyningsloven.

BNBO fastlægges i overensstemmelse med  Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007  og den efterfølgende præcisering:  Præciseret vejledning om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.

Miljøstyrelsen har herudover udarbejdet supplerende vejledning om bl.a. omkostninger til BNBO og muligheder for indregning i prisloftet: 

Miljøstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011