Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Plantilsyn

Miljøstyrelsen fører tilsyn med kommunernes planlægning i henhold til de statslige interesser, som styrelsen er sektorministerium for

Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer, der sikrer de overordnede rammer for arealanvendelsen i den pågældende kommune. Forud for revisionen af kommuneplanerne udsender staten (ved Erhvervs- og Vækstministeriet) en Oversigt over statslige interesser ,  der beskriver de overordnede rammer, som kommunerne skal tage hensyn til i deres planlægning. Miljøstyrelsen er sektorministerium for en række statslige interesser. Det drejer sig om:

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og overfaldevand

  • Naturbeskyttelse og –genopretning, herunder Natura 2000 og bilag IV-arter

  • Lavbundsarealer

  • Skovrejsning

  • Landskab 

Staten (ved Erhvervs- og Vækstministeren) har en forpligtigelse til at gøre indsigelse mod planforslag, der strider imod statslige interesser. Miljøstyrelsen anmoder derfor Erhvervs- og Vækstministeren (ved Erhvervsstyrelsen) om at fremsætte indsigelse, hvis et forslag til et kommuneplantillæg strider imod de retningslinjer, der fremgår af oversigten over statslige interesser.

Oversigt over statslige interesser 2017

Læs mere om det statslige plantilsyn på Erhvervsstyrelsens hjemmeside .