Vejledninger - VVM

Vejledningen skal gøre det enklere for kommuner og bygherrer at leve op til VVM-reglerne. Vejledningen gør ved hjælp af beskrivelser og eksempler reglerne klarere, mere forståelige og nemmere at administrere. Målet er samtidig, at vejledningen skal bidrage til hurtigere og mere ensartet sagsbehandling.

Naturstyrelsen udgav i 2009 en ny VVM-vejledning (Vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009 om VVM i planloven). Vejledningen er opdateret i forhold til vejledningen fra 2001 og tager højde for de ændringer i planloven og bekendtgørelsen, der er foretaget siden 2001, blandt andet som følge af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF og kommunalreformen.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af VVM-screeningen samt afgrænsningen af VVM-redegørelsens indhold. Der indgår desuden et afsnit om ændringer og udvidelser, der ikke kan være til skade for miljøet og derfor ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Læs VVM-vejledning på retsinformation.dk  

VVM-vejledning som pdf

Notat af 22. oktober 2007 om VVM af eksisterende anlæg

Vejledning af 21. maj 2012 om VVM-reglerne vedr. rensningsanlæg og anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål

Notat om VVM-behandling af afgasset biomasse fra biogasanlæg

Vejledende notat om VVM og udbringningsarealer for afgasset gylle fra biogasanlæg

Se i øvrigt om husdyrgodkendelser hos Miljøstyrelsen

VVM-pligt kan også omfatte eksisterende anlæg. Anlæg, som er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller bilag 2, skal VVM-vurderes eller screenes, før der kan gives en tilladelse eller godkendelse. Det gælder også anlæg, som er lovligt etableret, når der stilles krav om ny/fornyet godkendelse efter anden lovgivning som forudsætning for at anlægget kan fortsætte driften på lovligt grundlag. 

Landskab og kulturmiljø. Miljøkonsekvensvurderinger i det åbne land - udgivet 2002

Publikationen giver et bud på, hvordan man kan tilrettelægge VVM-vurderinger og andre miljøkonsekvensvurderinger, således at disse på en håndterlig og gennemskuelig måde beskriver konsekvenserne og dermed varetager hensynet til landskabet og kulturmiljøet i det åbne land. 

Visualiseringer og VVM. -behov, metoder, teknikker, eksempler -  udgivet 2000

Publikationen fokuserer på de synlige konsekvenser for landskab og kulturmiljø. Den er tænkt som et opslagsværk til inspiration for udarbejdelse af visualisering af de planlægningsmæssige og æstetiske overvejelser, som er en integreret del af grundlaget for VVM’erne.

Råstofindvinding på land drejebog for VVM - udgivet juni 2007

Hæftet ”Råstofindvinding på land - Drejebog for VVM” retter sig mod kommuner, der skal i gang med vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i forbindelse med råstofindvinding på land. Men drejebogen kan også bruges som håndbog af råstofbranchen i forbindelse med overvejelser om råstofgravning i et konkret område.

I drejebogen gennemgås lovkrav og procedurer. Desuden gennemgås VVM-redegørelsen for landbaserede råstofindvindinger punkt for punkt. Hvert punkt er suppleret med et konkret eksempel til illustration af problemstillingerne.

Husdyrbrug

Vejledning nr. 81 af 7. juli 2003 om administration af anmeldeordning for husdyrbrug (under VVM-reglerne)

Vejledning nr. 14002 af 30. december 1997 om planlægning og administration af anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad

EU-Kommissionens vejledninger: