Miljøvurdering af planer og programmer

Grundlaget for miljøvurdering af planer og programmer er EU’s direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet. Baggrunden for kravet om miljøvurdering er, at vurderingerne vil forbedre beslutningsgrundlaget i henseende til miljøhensyn i forbindelse med udarbejdelse af planer og programmer med miljømæssige konsekvenser.

Direktivet er i dansk implementeret i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Du se loven her.

I medfør af loven er der udstedt følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Da lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er en ny implementering af bl.a. miljøvurderingsdirektivet, vil der blive udarbejdet en ny vejledning til hele loven.

Indtil den vejledning er på plads, kan der henvises til lovforslaget med bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Se lovforslaget her. 

Derudover har Kommissionen har i 2003 udsendt en vejledning til brug for medlemsstaternes implementering af EU-direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Martin Holm Jensen , 93 58 80 52

Helle Ina Elmer , 93 58 79 94

Internationalt samarbejde

SEA-protokol til Espoo-konventionen UNECE

VVM/SMV-centre i DK og EU

Det Danske Center for Miljøvurdering

EU’s Generaldirektorat for miljø

Medlemmer i EU's SEA/EIA-ekspertgruppe og andre relevante kontaktpersoner

Nordregio

Nordisk Ministerråd

Finlands Miljöcentral

Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR

International Association for Impact Assessment IAIA