Miljøvurderinger og VVM

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Det gælder på alle niveauer så som politikker, programmer, planer og projekter. F.eks. lovforslag og beslutninger i Folketinget, nationale eller regionale planer og programmer for infrastruktur, byggeri, energi mv., kommuneplaner og konkrete anlægsprojekter som f.eks. anlæg af veje eller etablering og udvidelse af virksomheder, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

I miljøvurderingerne arbejder man med et bredt miljøbegreb. Udover de traditionelle forureningsparametre indgår også påvirkning af beskyttede naturområder, planter og dyr samt påvirkningen af landskab og kulturarv, f.eks. i forbindelse med placering af et anlæg i landskabet.

En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på hvilken beslutning, der skal træffes, men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger. Og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

Miljøvurderinger bidrager til, at der træffes miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes.

Miljøstyrelsen har ansvar for en række konkrete VVM'er.