Udvalgte Afgørelser og vejledende udtalelser fra Planstyrelsen

Nedenfor gengives nogle af de ”Afgørelser og vejledende udtalelser”, Planstyrelsen udsendte fra 1986 til oktober 1992, og som er omtalt i styrelsens vejledninger eller i den Kommenterede Planlov, 2. udgave 2002.

001/1986

En lokalplan for et nyt boligområde (ca. 41.000 m² etageboligbebyggelse) opfyldte ikke kravet om nærmere regler

002/1986

Indretning af pengeinstitut i udvalgsvarebutik var ikke fortsættelse af hidtidig lovlig anvendelse

005/1986

Indretning af supermarked i tidligere skobutik var ikke fortsættelse af hidtidig lovlig anvendelse

007/1986

Genopførelse af lagerbygning uden for byplanvedtægtens byggefelt

008/1986

Kontorbyggeri var i strid med lokalplans anvendelsesbestemmelser om lettere industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- samt mindre lagervirksomhed

009/1986

Ændring af trafiksystem ved flytning af busterminal til periferien af bycentret og omlægning af busliniesystemet var i strid med hovedstrukturen

013/1986

Manglende underretning af statslig myndighed bevirker forlængelse af indsigelsesperioden for myndigheden

016/1987

Lokalplanpligt for nedrivning af 10 bygninger på i alt ca. 6.000 m² etageareal i byzone

018/1987

Almennyttigt boligbyggeri i et område, der ved lokalplan var udlagt til centerformål, herunder bl.a. offentlige formål (børneinstitutioner) o.l., kunne ikke tillades ved dispensation

019/1987

Tagetage med kvist medregnedes som fuld etage

030/1987

Forbud kunne nedlægges mod blikkenslagervirksomhed i område, der var udlagt til centerområde i kommuneplan

032/1987

Lokalplan mangelfuld som ekspropriationsgrundlag

034/1987

Påbud om nedrivning af et ulovligt opført udhus blev stadfæstet. Udhuset ansås for opført efter en kommunal besigtigelse i 1977, men kommunen blev ikke opmærksom på forholdet før 1982 (ikke passivitet)

038/1987

Samtykkeerklæring kan ikke erstatte kommunens pligt til naboorientering

039/1987

Nedrivningspåbud for ulovlig carport, der havde været anvendt i mindst 11 år, blev ophævet pga. den lange tid, der var forløbet, selvom der ikke var udvist passivitet

042/1988

Lokalplan kan ikke hindre indehaverens eget erhverv i sin bolig

043/1988

Regulering af antenner og fællesantenneanlæg i lokalplan

044/1988

Ekspropriation til byudvikling

047/1988

En lokalplan kan ikke forhindre discountbutikker, hvis regulering af andre dagligvarebutikker er lovlig

048/1988

Udlejning af feriehotel til socialpædagogisk skolevirksomhed i 9 måneder om året var i strid med byplanvedtægts bestemmelse om sommerhusområde

049/1988

Forbud mod plastvinduer

050/1988

Krav til lokalplanens detaljeringsgrad

051/1988

Gebyr

052/1988

Genopførelse efter brand

054/1988

Midlertidige dispensationer

055/1988

Vedtagelse af lokalplan i lukket byrådsmøde betød, at vedtagelsen var ugyldig.

056/1988

Udtagne dele af lokalplanforslag kan ikke senere vedtages selvstændigt uden ny offentliggørelse

057/1988

Indretning af mere end en bolig på ejendom. Lejlighedsskel

059/1989

Deklaration om deling mellem to ejerlejligheder af brugsretten til fællesarealer på ejendommen blev ikke anset for en servitut

062/1989

Lokalplanpligt ved opførelse af 8 dobbelthuse i traditionelt parcelhuskvarter

063/1989

Der kunne ikke dispenseres til indretning af ungdomsskole 9 måneder om året i et feriehotel i et lokalplanlagt sommerhusområde

064/1989

Lokalplaner for arealer med kemikalieaffald

065/1989

Dispensation fra en lokalplans støjbestemmelser kan komme i strid med planens principper

066/1989

Lokalplan ikke til hinder for ekspropriation til gennemførelse af byudvikling i overensstemmelse med kommuneplan

067/1989

Ved genoptagelse af en dispensationssag skulle naboorienteringen gentages

068/1989

Støjgrænseværdier i lokalplaner

069/1989

Samspil mellem miljøbeskyttelseslov og planlov ved forebyggelse af støjgener

070/1989

Boenhed for fysisk og psykisk handicappede

071/1989

Regulering af parabolantenner

072/1989

Lokalplanpligt for badeland på knap 2.000 m² opført på en eksisterende campingplads

074/1990

Lokalplanbestemmelse, om at virksomhed skal drives af den, der bor i boligen, ugyldig

075/1990

Ansøgning om samtykke til deklaration skal behandles individuelt og konkret

076/1990

Ulovlig forskelsbehandling ved håndhævelse af en servitut om beplantningsforhold over for en enkelt grundejer i et villaområde

079/1990

Ikke lovligt at ekspropriere til byudvikling i strid med rækkefølgeangivelse

080/1990

Lokalplanpligt for fyldplads (ca. 14 ha) med omlastestation for affaldssortering samt komposteringsanlæg

082/1990

Lokalplanpligt for ferie- og kursuscenter i traditionelt sommerhusområde

083/1990

Lokalplanpligt for Indretning af 38.000 m² etageareal til kontorformål o.l. i tidligere industribygning i industrikvarter

084/1990

Drift af vognmandsvirksomhed fra egen bolig i boligområde

086/1990

Regulering af skiltning i lokalplan

087/1990

Er bofællesskaber boliger eller institutioner
088/1990 Hjemmel til i lokalplan at sondre mellem publikumsorienteret virksomhed og liberale erhverv

089/1990

Et rejsebureau kunne ikke umiddelbart indrettes i et område, der i lokalplanen var fastlagt til detailhandel

092/1990 Der kan ikke i planlægningen sondres mellem anvendelse som forsikringsselskab og liberalt erhverv

094/1990

Salg af malervarer i garagebygning i boligområde krævede dispensation fra lokalplanen

096/1990

Der kunne Ikke dispenseres fra byplanvedtægt for boligejendom med erhverv i 2 nederste etager til opførelse erhvervsbebyggelse i 6 etager

097/1990

Betydelig reduktion af beplantningsbælte om rensningsanlæg krævede ny lokalplan

099/1990

Benyttelsesændring fra detailsalg til kontorformål i strid med byplanvedtægt

102/1990

Køreteknisk anlæg i uplanlagt landzone var ikke mindre ændring af kommuneplan

103/1990

Ikke lokalplanpligt for etablering af en efterskole i en landsby i bygninger, der tidligere blev anvendt til kommuneskole

107/1990 Ændret anvendelse af erhverv i boligområde

108/1990

Indretning af oplagsplads i beplantningsbælte krævede ny lokalplan

109/1990

Boligformål dækker både helårsbeboelse og feriebeboelse eller anden midlertidig beboelse

110/1990

Lokalplan om bilfærgeforbindelser

111/1990

Hegnsloven om kommune- og lokalplaner

112/1990

Lokalplanpligt for 78 lejligheder, etableret ved påbygning af tagetager på 3 boligblokke

114/1990

Lokalplan uden oplysning, om at gennemførelse er afhængig af anden lovgivning, kan medføre erstatningsansvar for kommunen

116/1992

Naboorientering kunne ikke udelades ved dispensation fra bestemmelse om afstand til skel