Valgplakater

Find information om valgplakater og naturbeskyttelseslovens forbud mod plakater og skilte mv. i det åbne land.

Hvad er ’det åbne land’?

Forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 mod anbringelse af plakater, skilte, lysreklamer og anden indretning i reklame- og propagandaøjemed gælder i det åbne land.

Det åbne land er områder, der ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse.

Begrebet ’det åbne land’ knytter sig ikke til områdets zonestatus, dvs. om et areal er beliggende i byzone, landszone eller sommerhusområde.  

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet et antal afgørelser om, hvorvidt et område er beliggende i det åbne land. Der henvises til nævnets hjemmeside på http://nmkn.dk/

Hvordan fortolkes ordet ”plakater” i nbl § 21, stk. 2, nr. 4?

Bestemmelsen i § 21, stk. 2, nr. 4 er en undtagelse fra forbuddet om anbringelse af plakater mm. i § 21, stk. 1.

Det er tilsynsmyndigheden, der i det enkelte tilfælde skal tage stilling til om der er tale om en valgplakat.

Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at bestemmelsen bør fortolkes bredt, således at bannere og lignende af stof eller andet materiale og i varierende størrelser er omfattet af undtagelsen i § 21, stk. 2, nr. 4. Efter Miljøstyrelsens vurdering er blinkende plakater ikke omfattet af undtagelsen.

Hvor længe er det tilladt at hænge plakater op i forbindelse med et valg?

Ifølge naturbeskyttelsesloven er det lovligt at opsætte plakater ’i forbindelse med et valg’. Loven angiver således, at der er grænser for, hvor længe en valgplakat kan være sat op, men der er ikke, som i vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.) fastsat præcise tidsrammer.

Det er kommunerne/Vejdirektoratet, der som tilsynsmyndighed fortolker, hvad der er ’i forbindelse med’ et valg.

’I forbindelse med’ bør efter Miljøstyrelsens vurdering forstås som en rimelig periode før og efter et valg, og som en længere periode end den, som vejloven definerer. Det kan f.eks. være fra udskrivelsen af valg til 2 uger efter valget.

Bemærk at vejlovens regler gælder på offentlige veje. De områder i det åbne land, hvor både naturbeskyttelsesloven og vejloven gælder, er det de mest restriktive regler, der anvendes.

Hvem påser, at reglerne overholdes?

På statsveje er det Vejdirektoratet, der er tilsynsmyndighed, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land § 9, stk. 2. Herudover er det kommunerne, der påser om reglerne overholdes, jf. nbl § 73.