Tekniske energianlæg i landskabet

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har fokus på den udvikling, som et øget behov for vedvarende energianlæg vil have på landskabet.

Energistyrelsen udviklede i 2014 en række scenarier for et fossilfrit energisystem 2050. Målet er siden justeret, så der på årsbasis produceres vedvarende energi svarende til Danmarks energiforbrug. De landskabelige konsekvenser ved de energipolitiske scenarier er undersøgt i en rapport om tekniske energianlæg i landskabet, fase 1, herunder scenarier for en helhedsorienteret planlægning og indpasning af fremtidens energianlæg.

Naturstyrelsen har med udgangspunkt i en række energiscenarier undersøgt de landskabelige konsekvenser af en omstilling til fossil uafhængig energiproduktion. De anlægstyper, der indgår i scenarierne både i størrelse og antal vil have store landskabelige konsekvenser, også selvom at de mange energianlæg placeres i tilknytning til byzone eller i tilknytning til eksisterende anlæg som en udvidelse.

Hvis det danske landskab også i fremtiden skal præges af karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet, skal arealinteresserne i det åbne land indpasses i en fornuftig helhed.

Tekniske energianlæg i landskabet, fase 1 (2014)

I en 2. fase af projektet er scenarierne og en række spørgsmål forelagt en række interessenter, som har drøftet, hvordan en række eksempelprojekter vil kunne skabe kreative forslag til samtænkning, lokalisering og udformning af fremtidens energianlæg i tæt dialog med borgere, branche og myndigheder.

Debatpjece, fase 2 (2015)
Hvidbog og workshop, fase 2 (2015)