Aftalen om fremtidens golfbaner

Miljøminister Connie Hedegaard indgik i 2005 en aftale med Dansk Golf Union (DGU) om fremtidens golfbaner. Aftalen forpligter klubber, som er medlem af DGU, til at reducere brugen af pesticider på golfbanerne og samtidig indføre grønne regnskaber. Også Kommunernes Landsforening har underskrevet aftalen, og både V, S, DF, K, R og SF bakker op om en begrænsning af pesticidforbruget på golfbanerne. Ministeren vil desuden tage skridt til at udarbejde nye retningslinjer for, hvilke natur- og miljøhensyn, de skal sikre i forbindelse med etablering af nye golfbaner.
Pesticidaftale

 • Over halvdelen (60%) af de danske golfbaner ligger på private arealer, som i dag ikke er omfattet af aftaler om begrænsning af brugen af pesticider. Med den nye aftale laves der en samlet aftale der gælder alle golfbaner, uanset om de ligger på offentlige eller private arealer.
 • I dag er kun golfbaner beliggende på offentlige arealer (40%) omfattet af aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer, som blev indgået mellem staten, amterne og kommunerne i 1998.
 • Den nye aftale indebærer, at golfklubber under Dansk Golf Union fra 1. januar 2006 ikke må anvende pesticider. Kun i begrænsede tilfælde som f.eks. ved konkrete svampeangreb og skadelige insektangreb vil pesticider kunne anvendes på greens og tee-steder.
 • Målet er helt at afvikle brugen af pesticider. Et delmål er at have reduceret forbruget med 75 % senest med udgangen af 2008 i forhold til forbruget i 2002.

 • Lokalisering af golfbaner
 • Der er politisk opbakning til, at der skal udarbejdes retningslinier for, hvor fremtidige golfbaner kan placeres. Retningslinierne retter sig mod kommunerne, som efter kommunalreformen fremover skal planlægge for placeringen af golfbaner i kommuneplanerne.
 • Miljøministeren vil nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Golf Union, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Naturstyrelsen.
 • På baggrund af arbejdsgruppens resultater vil Miljøministeriet udarbejde en statslig udmelding om, hvilke miljø-, natur- og planmæssige hensyn kommunerne skal tage, når de udlægger nye områder til golfbaner.
 • Miljøministeriet vil evaluere initiativet, når der er etableret et vist antal nye golfbaner.
 • Grønne regnskaber, ny golfvejledning og mere natur
 • Dansk Golf Union forpligter sig til, at alle medlemsklubber skal indføre årlige grønne regnskaber for driften af golfbanerne.
 • Dansk Golf Union udarbejder i samarbejde med de ovenfor nævnte organisationer og Miljøministeriet en ny vejledning om naturinteresser og golfbaner til afløsning for den nuværende, som stammer fra 1991.
 • Naturstyrelsen vil undersøge mulighederne for, at der kan skabes mere natur ved tilskud til skovrejsning i forbindelse med etablering af nye golfbaner.

Miljøministeriet vil i samarbejde med de forskellige aktører til efteråret 2005 holde en konference, hvor resultaterne af det kommende arbejde præsenteres, og hvor der sættes fokus på de fremtidige rammer for nye golfbaner.