Landskabsinteresser

Hyllingebjerg. Foto: Ole Akhoej

En vigtig forudsætning for at bevare og udvikle de landskabelige værdier er, at det åbne land friholdes for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg.

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, og de områder, der har særlig regional, national eller international betydning.

Kommunernes ansvar

Det er kommunernes ansvar at afveje og udpege de landskabelige bevaringsinteresser og værdier, som et vigtigt fundament i planlægningen i det åbne land. Kommunerne opfordres til at bruge en bestemt metode til landskabsanalyse, som kortlægger det karakteristiske og oplevelsesrige i landskabet. Den kaldes landskabskaraktermetoden.

Miljøvurderinger

Forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal der som udgangspunkt gennemføres miljøvurderinger (SMV og VVM), som bl.a. omhandler konsekvensen for landskabet. Det gælder på alle niveauer, så som politikker, programmer, planer og projekter.

Naturbeskyttelsesloven

Landskabshensyn varetages også i forbindelse med:

Internationalt

Danmark har tilsluttet sig Europæisk Landskabskonvention