Tøvelde

Vordingborg Kommune

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Sen- og postglaciale søaflejringer i den fossile Tøvelde Sø, som i dag ses som to små sænkninger i morænelandskabet. Den østlige sænkning, der er tørlagt, gennemskæres af den lave kystklint og består af 3 mindre lavninger, mens den vestlige sænkning ligger 100 meter fra kysten.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Tøvelde lokaliteten har international betydning for udforskningen og forståelsen af klimaets udvikling efter afslutningen af sidste istid. De sen- og postglaciale aflejringer er et klimaarkiv og en palæontologisk databank, som fortæller om klima, plante- og dyrelivets udvikling, når en gletsjer frilægger de nøgne flader foran iskappen. Allerød typelokaliteten er i dag utilgængelig, og derfor har aflejringerne ved Tøvelde særdeles stor værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret, så profilet holdes åbent. Dræning er uønsket, idet det fremmer oxidation af de geologiske lag.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 176b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 24

GeoSite

GS 10-2

Andre

Østsj. Museum