Rødsand

Lolland, Guldborgsund Kommuner

Geologi
Fra Hyllekrog i vest til Rødsand i øst findes et afspærringsforland bestående af krumodder og barrierer, der som helhed kun er tørt ved lavvande. Dog ligger dele af Rødsand i dag over middelvandstandslinjen som embryonale barriereøer. I læ bag barrieren findes et fladvandet havområde over en abrasionsflade, der er udviklet på bekostning af de lavtliggende dele af den lerede og svagt bølgede lollandske bundmoræne. Enkelte småøer og talrige store sten vidner om abrasionen, og stenalderbopladser på indtil 1,3 meters dybde fortæller om havspejlsændringerne.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det lavvandede havområdes størrelse, de vidtstrakte abrasionsflader med store sten samt dannelsen af et afspærringsforland gør området enestående i Danmark. Karakteren af en overskyllet moræne¬flade understreges yderligere gennem sammenhængen med de omgivende moræneflader præget af terrænstribning og stenstrøninger.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de unikke stenstrøninger på såvel det lave vand som på land bevares intakte. Stenene skal blive liggende på deres oprindelige plads og i deres oprindelige stilling, så­ledes at helhedsindtrykket af den stenstrøede bundmoræne bevares, og således at stenenes placering og form kan afspejle istidens gletsjerbevægelse. Det er også vigtigt, at de naturlige kystprocesser kan forløbe så uforstyrrede som muligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 180

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 22

GeoSite

Andre