Odsherred

Odsherred Kommune

Foto: Johannes Krüger

Geologi
Odsherreds geologiske hovedtema er den glaciale landskabsserie, som blev skabt i forbindelse med Bælthav-fremstødet mod slutningen af sidste istid for ca. 17-18.000 år siden. Randmorænerne – de tre bueformede bakkestrøg som tilsammen udgør Odsherredbuerne – og de tilhørende inderlavninger – Lammefjord, Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt – fremstår særdeles tydeligt i Odsherreds landskab, mens smeltevandssletten vest for bakkerne for størstedelen er overskyllet af Sejrø Bugt eller dækket af yngre aflejringer.

Den nutidige kystudvikling viser interessante dannelser, bl.a. Korevle og Sanddobberne.

Korevle er en barrierekyst under stadig udbygning siden stenalderhavets maksimum. Det marine forland bygger ud på den flade hedeslette foran Odsherredbuerne. Udbygningen sker i form af barrieredannelser, hvoraf Korevle er den yngste. De ældre barrierer fremstår som vidtstrakte strandvolde i Trundholm Mose.

Sanddobberne er en barrierekyst under udbygning ved indvandring af en barre. På indersiden af barrieren er opstået et tilgroningslandskab med rørsump. På strandvoldene i barrierens ældre dele findes et småskala klitlandskab.

 

Øvrige søgeord:

Værdi
Odsherred er både landskabeligt, dannelsesmæssigt og forskningshistorisk et enestående område. Kun få steder i Nordeuropa kan den landskabskombination, som er repræsenteret i den glaciale serie med dens variation i detailformer, demonstreres så tydeligt og pædagogisk som i Odsherred. Det er derfor ikke uden grund, at Odsherredbuerne var det første sted i Danmark, hvor fænomenerne omkring israndsbakker entydigt blev forstået og beskrevet. Derfor har denne egn ikke blot national interesse, men den er også en geologisk og geomorfologisk nøglelokalitet af international interesse. Det marine forland, der kanter istidslandskabet, har ligeledes en betydelig geologisk værdi, fordi den flade smeltevandsslette ud mod Sejrø Bugt rummer flere generationer af barrierer, og at udviklingen af en barrierekyst fortsat kan iagttages.

Korevle er et eksempel på en vesteksponeret, østdansk barrieredannelse. Trundholm Mose er central for studiet af stenalderhavets niveauændringer. Ligeledes har de kulturhistoriske spor en betydelig interesse.

Sanddobberne udgør et illustrativt eksempel på en barrierekyst under udbygnin

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremtræder klart i landskabet, og at der er gode muligheder for at iagttage og overskue den landskabelige helhed fra gode udsigtspunkter. Eksisterende profiler i områdets grusgrave er af stor værdi. Det vil endvidere være værdifuldt med nye profiler i iskontaktsedimenter nær den tidligere Vig Grusgrav, hvis der åbnes en ny grusgrav her. Ved kysten er det vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit med erosion og pålejring.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 135

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

K8, K9

GeoSite

Andre