Holmegårds Mose

Næstved Kommune

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Holmegårds Mose er Sjællands største højmose med en udstrækning på omkring 420 ha hvoraf ca. 140 ha er bevokset med birkeskov og lidt plantet gran. Åbne tørvegrave udgør ca. 90 ha, og resten af arealet er tidligere afgravede tørveflader, hvoraf en del er tilgroet med kratvegetation. To mindre arealer i den vestlige del af mosen har aldrig været drænet og er en del af den oprindelige højmosevegetation.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Holmegårds Mose, og især de fredede arealer, har geologisk betydning som rester af en af Danmarks største højmoser. De uforstyrrede aflejringer indeholder information om områdets geologiske udvikling og bidrager med viden om klimaet gennem Sen- og Postglacialtid, mens tørvegravningen på den anden side har ført til et varieret sæt af biotoper og vådområder. Samtidig rummer mosen betydelige forskningspotentialer inden for arkæologi, palæoøkologi, historisk luftkvalitetsbeskrivelse m.m.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der ikke sker en sænkning af grundvandsstanden, fx ved dræning, da det vil medføre en oxidation af tørvelagene. Forøget næringstilførsel og udledning af spildevand kan ødelægge mosevegetationen, ligesom vildtfodring og en kunstig stor bestand af ænder kan forårsage en uønsket eutrofiering af tørvegravene. Pleje vil fortsat være nødvendig for at forhindre tilgroning af de mest værdifulde højmosepartier.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 169

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre