Bjergsted

Kalundborg, Holbæk Kommuner

Foto: Johannes Krüger

Geologi
Landskab med den glaciale landskabsserie. Centralt i serien ligger rand-morænen med de iøjnefaldende israndsbakker ved Bjergsted. Umiddel-bart bagved findes en dyb inderlavning med Skarresø, hvorfra isen har udgravet det materiale, der er brug til opbygningen af Bjergsted Bakker. Bag randbakkerne ved Bregninge ligger et bredt bælte af småbakket dø-dismoræne med talrige issøbakker. Foran ligger Bregninge smeltevands-slette, hvis vestlige, lavtliggende dele i dag udgøres af Saltbæk Vig. Gode profiler findes i grusgravene på hedesletten.

Øvrige søgeord:

Værdi
Meget overskueligt og instruktivt eksempel på den glaciale serie. Randmorænens mulige dan-nelse i forbindelse med en galopperende glet-sjer, demonstreret ved bræmmen af dødismo-ræne og det terrænstribede bundmoræneland-skab øst herfor, gør lokaliteten yderligere inte-ressant. I grusgraven nord for Bjergsted Bakker kan man se skiftet i sedimentation fra smelte-vandsslettens grove aflejringer til Hochsander-fanens nedskylsmateriale, sandsynligvis det eneste sted i Danmark, hvor denne landskabs-kombination kan studeres og demonstreres.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår klart og åbent i landskabet , herunder de omtalte sne-nicher, blokstrøninger og andre detaljer i bakkernes landskab . Brejninge Hedeslette er i dag stærkt præget af råstofindvinding. Fortsat indvinding bør ske under hensyntagen til ovenstående. Det vil være værdifuldt at bevare profiler i råstofgravene og gøre dem tilgængelige for offentligheden.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 137

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre