Lille Vildmose og Øster Hurup - Hals Barre

Aalborg Kommune
Rebild Kommune
Mariagerfjord Kommune

Geologi
Storslået marint forland skabt ved landhævning kombineret med strandvolds- og barrieredannelse. En krumodde fra Muldbjerge mod Langerak har afsnøret en sænkning, hvori Lille Vildmose blev anlagt. Mosen er en højmose, der dækker store dele af fladen mellem Himmerlands bakkeland i vest og Muldbjerge og Tofte Bjerge i øst. Hals Barre er en typisk barredannelse.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Med de ca. 2.000 ha højmose, der endnu ligger tilbage i naturtilstand, er Lille Vildmose det største, levende højmoseareal i Danmark. Lagg-zonen og højmosens randområde er velbevaret mange steder, hvad der er ganske enestående. Uforstyrrede højmoser er værdifulde arkiver for bl.a. fortidens klima, miljø og landskabsudvikling. Storslået marint forland. Området er GeoSite.

Naturforvaltning
Området er udpeget som GeoSite og tørvegravning er derfor uønsket. De udvalgte områder bør udvikle sig naturligt. Rydning af uønsket trævækst kan dog foretages efter nøje overvejelser. Det vil være skadeligt at sænke grundvandsstanden, da dette medfører iltning af tørvelagene. Luftforurening med næringsstoffer bør undgås.

Det er vigtigt, at de marine processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 32

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 70

GeoSite

GS 10-3

Andre