Grenen og Skagens Odde

Frederikshavn Kommune

Geologi
Lokaliteten omfatter den yderste spids af Skagens Odde, Grenen, og den tilgrænsende strandvoldsslette med rimmer og dopper. Området er udviklet gennem de seneste 7.000 - 8.000 år pga en meget stor sedimenttransport koblet med relativ landhævning og er i stadig vækst ved at der aflejres nye systemer af strandvolde langs Nordstrand. Langs oddens basis vest for Frederikshavn ses kystklinter fra såvel ishavet som stenalderhavet med foranliggende, hævede lagune- og barrieresystemer. I de aktive klinter langs vestkysten kan oddens vækst desuden erkendes i form af hævede strandvolde, martørv og klitter.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Skagens Odde er et landskabselement af international værdi. På Grenen kan de aktive, landskabsdannende processer studeres og sammenlignes med de ældre landskabselementer på odden.

Naturforvaltning
Det skal i videst muligt omfang tilstræbes at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret. Tilgroning af rimme-doppefladen bør undgås.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 1

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 74

GeoSite

GS 5-1

Andre