Tunø

Odder Kommune

Geologi
Øen præges i dag af en skovbevokset lavning, der oprindelig var havbund i Stenalderen. Lavningen omgives mod øst og vest af et istidslandskab, der domineres af to parallelle morænerygge som udbreder sig i nordvest-sydøstlig retning. Moræneryggene er antageligt dannet af Nordøstfremstødet, men er blevet overpræget af et senere Ungbaltisk Fremstød, der også har overpræget tilsvarende morænerygge på Nordsamsø. I kystklinterne ses istidsaflejringer fra såvel Nordøstfremstødet som det Ungbaltiske Fremstød.
Af særlig geologisk interesse er Sønderklint på den sydlige del af Tunø, hvis nederste aflejring består af blåligt gråt, relativt stenfattigt og leret moræneler. Den blågrå farve skyldes opblanding med store mængder blåligt ler, der oprindeligt blev afsat i Skærumhedehavet, som dækkede det nordligste Jylland og en del af Kattegat i slutningen af sidste mellemistid og langt ind i Weichsel Istiden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Tunø er i sin helhed udpeget som et område af såvel landskabelig som geologisk interesse, idet øen udviser en rig geologisk og landskabelig variabilitet, der tydeligt afspejler tilblivelseshistorien. Særligt interessant er kystklinternes blåligt grå moræneler, der antageligt er afsat af Norske Fremstød i tidlig Sen Weichsel. Tunø er således i sin helhed af betydelig undervisnings- og forskningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Det er endvidere vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre