Thorsø Bakker - Rustrup Skov

Silkeborg Kommune

Geologi
Lokaliteten omfatter et område nær Nordøst-fremstødets vigende rand, der er karakteriseret ved et antal bueformede og indbyrdes parallelle randbakker. Randbakkerne er mest markant udviklet i Rustrup Skov. Da randbakkerne er orienteret i øst-vestlig retning, er det foreslået, at de er dannet ved et istryk fra syd-sydøstlig retning. Da dette ispres afviger fra det generelle mønster omkring C2-linien, er det sandsynligt, at randbakkerne er fremkommet i tilknytning til en lokal istunge, der trængte frem i nordlig retning. Randbakkerne ligger i en dal, der indeholder den nuværende Thorsø. På lokaliteten er der tydelige spor efter gletscherisens aktivitet, mens det omkringliggende landskab synes helt upåvirket af isen, og det er foreslået, at det omkringliggende terræn har været isfrit eller næsten isfrit på det tidspunkt, hvor randbakkerne blev dannet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Interesseområdet ved Rustrup Skov og Thorsø Bakker udgør et væsentligt bidrag til den geologiske mangfoldighed som kendetegner det Midtjyske Søhøjland. Områdets spektakulære terrænformer, de bueformede randbakker i dalen ved Thorsø, bidrager således til forståelsen af Søhøjlandets landskabelige udvikling under isens bortsmeltning fra Hovedopholdslinien i Weichsel Istiden. Området er desuden et godt eksempel på, at lokale forhold medfører afvigelser fra en overordnet geologisk model. Ud over det nævnte, er smeltevandsdalen nær Lovdal og de senglaciale erosionskløfter nær Thorsø af geologisk interesse. Da området i sin helhed er vanskeligt at overskue på grund af skovrejsning og levende hegn, er området hovedsageligt af forskningsmæssig interesse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65g

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre