Stavns Fjord

Samsø Kommune

Foto: Henrik J: Granat

Geologi
Særpræget lukket havområde opstået på en abrasionsflade og omkranset af marint forland. På vestsiden er fjorden lukket af et drag, der forbinder Nordsamsø med Sydsamsø. På østsiden begrænses fjorden af det enestående, 5 km lange krumoddesystem Besser Rev. I selve Stavns Fjord findes talrige restholme, der er udbygget med marint forland.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Områdets mangfoldighed af kystformer og -processer er enestående i Danmark.

Naturforvaltning
Det skal i videst muligt omfang tilstræbes at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret. Tilgroning af holmene vil være skæmmende for oplevelsen af kystformerne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 69

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 65

GeoSite

Andre