Randers Fjord

Randers Kommune
Norddjurs Kommune

Geologi
Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det midtjyske søhøjland mellem Rørbæk Sø og Tørring. Herfra bugter den sig gennem nogle af landets smukkeste og mest afvekslende landskaber, før den møder Kattegat gennem Randers Fjord ved udløbet omkring Udbyhøj.

Alle steder omkring Randers Fjord aftegnes de fossile kystskrænter, der nu danner en tydelig afgrænsning mellem istidens landskab og stenalderhavets gamle havbund.
Fjordens nuværende udseende er først opstået for omkring 6.000 år siden. De markante skrænter, der ses overalt ud mod fjorden, er gamle kystskrænter og viser, hvortil stenalderhavets kystlinje nåede. Foran kystskrænterne ligger de nu hævede områder, der oprindeligt var havbund i stenalderen.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Randers Fjord med omgivende landskab vurderes samlet som et område af største geologiske og landskabelige interesse, grundet fjordens illustrative morfologi, der særligt afspejler fjordens udvikling efter istiden i detaljer. Områdets dannelse er central for belysningen af Gudenåsystemets opståen og udvikling og ikke mindst dens rolle som dræningsvej for de enorme vandmængder, som den smeltende is i Weichsel Istiden producerede. Disse forhold er af største undervisningsmæssig og forskningsmæssig værdi.

Fjorden karakteriseres over store områder af hævede marine aflejringer fra stenalderen og markante fossile kystskrænter samt recent marin forlandsdannelse nær indløbet ved Udbyhøj. Disse områder er af såvel forskningsmæssige som betydelige undervisningsmæssige værdier.
Det tydelige og velafgrænset dalstrøg, der kan følges fra Øster Tørslev ved Nørhald til Linde udgør en markant tunneldal der er af betydelig pædagogisk og undervisningsmæssig værdi. Tunneldalen optræder i sammenhæng med områdets markante Litorinaskrænt omkring Øster Tørslev Kær og fremstår i sin helhed særdeles illustrativ.
Randers Fjord har i tilgift betydelige rekreative værdier og udgør gode levesteder for dyr og planter. Desuden rummer fjorden betydelige interesser af værdi for kulturmiljøet, fx i form af markante herregårde og et større skanseanlæg fra Englandskrigene.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at landskabet fremtræder åbent og overskueligt

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre