Mariager Fjord

Mariagerfjord, Randers Kommuner

Geologi
Mariager Fjord er den længste af de østjyske fjorde og godt 4,5 km bred, det bredeste sted. Den smalle sejlrende bugter sig i store sving, der omgives af vader. Vaderne er områder, der tørlægges ved lavvande og forekommer kun på strækningen ind til Hadsund by. Herefter bliver Yderfjorden langsomt dybere ind til Skarodde. Inderfjorden er karakteriseret ved vanddybder på op til 30 m . Yderfjorden danner en tærskel mellem Kattegat og den dybe del af fjorden. Man mener, at Mariager Fjord oprindelig er dannet længe før istiden. I løbet af istiden og ikke mindst i tiden herefter, har gletscheris og strømmende smeltevand samt efterfølgende ændringer i havspejlets beliggenhed skabt den fjord, vi i dag kender.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Mariager Fjord samt det tilstødende landskab mod syd er af største interesse, grundet fjordens spektakulære morfologi og tilblivelseshistorie. Mariager Fjord med omgivende landskab indeholder et alsidigt forskningsmæssigt potentiale. Fjorden, med omgivelser rummer desuden talrige illustrative eksempler på kvartær landskabsdannelse som er af undervisningsmæssig værdi.
Afslutningsvis skal det fremhæves, at området øst for Sødringholm Skov rummer en for Kattegat sjælden kysttype, idet denne på grund af små tidevandsforskelle karakteriseres ved lodannelse og strandenge.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at der er udsyn over det omgivende landskab.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus
N. Jylland

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre