Lushage

Syddjurs Kommune

Geologi
Det ca. 1 km lange kystprofil indeholder plastisk ler og mergel fra Eocæn samt to tills adskilt af smeltevandsaflejringer fra Weichsel Istiden. Profilet er særligt omkring Lushage udviklet som et stort skredområde, der skyldes forekomsten af plastisk ler. Profilets østlige del synes relativt uforstyrret, mens der længere mod vest findes en række meget store deformationer, der stabler lagserien på højkant. Omtrent midt på kyststrækningen gennemskærer klinten en lavning i terrænet. Lavningen er tolket som et dødishul og er formodentlig af Allerød alder.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten ved Lushage er værdifuld i såvel forsknings- som undervisningsmæssige sammenhænge. Desuden har lavningen ved dødishullet betydelig undervisningsmæssig værdi, idet aflejringernes dannelse kan sættes ind i en landskabelig sammenhæng.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de kystdynamiske proceser kan forløbe frit, og at klintprofilet holdes åbent. Det er endvidere værdifuldt, at landskabet omkring dødishullet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40f

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre