Lodbjerg - Thyborøn - Bovbjerg - Engbjerg

Lemvig Kommune
Thisted Kommune

Lodbjerg. Foto: Henrik J. Granat

Geologi
I Lodbjerg kystklint findes et op til 10 meter højt profil i istidslag med en flage af glimmerler fra Oligocæn, Tertiærtiden (Palæogen).

Bovbjerg profilet er en 6 km lang kystklint. Profilet viser landskabets indre opbygning ved Hovedopholdslinjen, med lag fra Elster, Saale og Weichsel istiderne. Terrænet inde bag profilet viser den glaciale landskabsserie ved Hovedopholdslinjen, med inderlavning, randmoræne, smeltevandsslette og bakkeø.

Kystudviklingen foran Nissum Bredning er et storslået eksempel på bugtlukning foran et glaciallandskab. På grund af den massive materialetransport, der fra begge sider er rettet ind mod bredningen, er denne blevet lukket af tangerne ved Agger og Thyborøn . Tangerne fastholdes ved kystsikring og –fodring og Thyborøn Kanal holdes kunstigt åben. Uden disse indgreb ville indsejlingen sandsynligvis være lukket. Det er således sandsynligt, at Limfjorden har været lukket mod vest fra Vikingetid og frem til 1825, hvor Agger Tange for første gang i nyere tid blev gennembrudt.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lodbjerg : Godt blottet profil med deformerede lag. Glimmerleret indeholder talrige fossiler.

Bovbjerg : Som tværsnit hen over Hovedopholdslinjen for Weichsel Isen har Bovbjerg profilet international forskningsmæssig interesse.

Agger og Thyborøn : Lokalitetens værdi knytter sig bredt til de meget aktive processer, man her kan iagttage i forbindelse med bugtlukning og tangedannelse. Fx er strømhastigheden gennem Thyborøn Kanal blandt de største i Danmark (6 knob = 3m/sek). Endvidere er klitområdet mellem Lodbjerg og Lyngby værdifuldt, fordi det er blandt de mest veludviklede langs den jyske vestkyst og i stor udstrækning uforstyrret af bebyggelse mv.

Naturforvaltning
Da Bovbjergområdet er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilerne holdes rimeligt åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Der bør derfor ikke etableres yderligere kystsikringsarbejder.

Det vil være værdifuldt, at det bagvedliggende landskab holdes åbent.

Tilsvarende gælder for Lodbjerg profilet.

Det er vigtigt at klitområdet mellem Lodbjerg og Lyngby fortsat kan udvikle sig frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 76 , NGI 16

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 80

GeoSite

GS 4-4

Andre