Kolindsund

Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune

Geologi
Kolindsund udgør en over 25 kilometer lang dal, der blev dannet ved smelte- og vandløbserosion i slutningen af Weichsel Istiden og i tiden lige herefter. Lige efter istiden var klimaet endnu forholdsvist koldt, jorden var dybfrossen, og vandløb og floder kunne relativt uhindret erodere i de løse aflejringer. For omkring 8.000 år siden var klimaet blevet mærkbart varmere. Dalen blev oversvømmet af Stenalderhavet. Dalen blev omdannet til et sund med forbindelse helt ind til Randers Fjord. Herved blev det nordlige Djursland adskilt fra Jylland. I takt med den efterfølgende relative landhævning blev forbindelsen til havet afsnøret, hvilket betød, at det tidligere sund blev omdannet til en indsø, hvis vand med tiden blev stadig mere ferskt. Udviklingen fra åbne marine forhold til afsnøret indsø afspejles tydeligt i jordlagene. Nederst ses de gamle havaflejringer med mange muslingeskaller. Opadtil afløses de marine aflejringer af mere brakvandsprægede lag for endelig øverst, at blive til ferske blødbundsaflejringer.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Området er af stor forskningsmæssig værdi for såvel studier af dalens geologiske udvikling i den sene del af istiden som den arkæologiske udvikling i tiden herefter.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der ikke sker yderligere afvanding, og at lagserien forbliver intakt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre