Jernhatten - Rugård Klint

Syddjurs Kommune

Geologi
Jernhatten er skabt under istiden. Den udgør en velafgrænset bakke, som danner et markant fremspring i kystlinjens forløb. Bakkens sydlige side er stærkt eroderet af Stenalderhavet. I bakkens vestlige del kan man i en nedlagt råstofgrav se et lille profil i mergel- og leraflejringer fra Tidlig Paleocæn. Ved Rugård Klint kan man iagttage en mangfoldig lagrækkefølge, der danner en kompliceret foldestruktur. Klintprofilet indeholder bl.a. kalkfattigt ler fra Selandien, flere tills foruden ler fra Holstein Mellemistid. Aflejringerne er blevet kraftigt deformeret i løbet af istiden, hvorved der er fremkommet en kompleks foldestruktur. Deformationer er formentlig sket i tilknytning til det Ungbaltiske Fremstød. Lavningen mellem Jernhatten og Rugård Klint var for 7.000 år siden en havbugt, der senere er afspærret fra havet af en strandvold, dannet i takt med den postglaciale landhævning. Stenalderhavets  aflejringer kan studeres i lavningen.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid, Holocæn

Værdi
Lokaliteterne er af stor værdi til undervisnings- og forskningsformål, idet en betydelig del af den Tidlige Palæogene lagserie er blottet, hvilket er enestående for området. Desuden er lokaliteterne særdeles illustrative for undervisning om landskabets tilblivelse efter istiden. Profilet i Rugård Klint er endvidere af stor forskningsmæssig værdi, idet det indeholder lag fra Holstein mellemistid. Tilsvarende profiler kendes ikke fra denne del af landet. Desuden indeholder profilet særdeles værdifulde (glacialtektoniske) strukturer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klintprofilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre