Horsens Fjord

Horsens Kommune

Geologi
Kystudviklingen i fjorden er påvirket af en række forhold. Således indgår Horsens Fjord i et gravsænkningsområde, der følger Ringkøbing-Fyn-ryggen fra Storebælt til Nissum Fjord, hvorfor fjordudviklingen går langt tilbage i geologisk tid, og ikke udelukkende er en glacial dannelse. Kysterne har flere steder marskpræg - ikke som følge af tidevandspåvirkninger, men pga vandstandsændringer ved lavtrykspassager.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Horsens Fjord-området fra Hov til Juelsminde er som helhed værdifuldt ved at udgøre et karakteristisk udsnit af Østjyllands kystmiljø. Fjorden udgør et af de få steder i Østdanmark, hvor der gror vadegræs (Spartina), der virker som sedimentsamler. Krumodden på Hjarnø er et godt eksempel på oddevækst betinget af ensidig materialevandring.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 62

GeoSite

Andre