Hinge Sø

Silkeborg Kommune

Geologi

Hinge Sø ligger i en markant tunneldal, der kan følges fra Grønbæk til Hauge Sø. Tunneldalen grænser op til Gudenåen i den østlige del, mens dalen udmunder i et dødislandskab i den vestlige del. Her afløses dødislandskabet af Karup Hedeslettes vidder. I området nær Grønbæk er kortlagt fire adskilte terrasseafsnit, der tilsammen giver et næsten fuldstændigt billede af Gudenåsystemets udvikling. Kortlægningerne viser, at tunneldalens nuværende munding ved Grønbæk og Truust tilsyneladende var blokeret af dødismasser i de første stadier af Gudenåsystemets udvikling, mens isen stod ved C4-linien. Smeltevandet strømmede herefter til udmundingen i Gudenådalen i den sydlige ende af Tange Sø.


Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Tunneldalen med Hinge Sø er et vigtigt landskabselement til belysning og kortlægning af Nordøstisens afsmeltningsforløb, samt den indledende fase af Gudenåens dannelse. Gudenådalen ved Grønbæk er et vigtigt element i forståelsen af den midt- og østjyske landskabsudvikling i sidste istid. I området omkring Grønbæk erkendes ikke mindre end fire terrasseafsnit, der viser forskellige stadier i Gudenåsystemets udvikling. Tunneldalen ved Hinge Sø er, i kombination med området ved Grønbæk, af betydelig forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre