Hesselbjerg Lergrav

Skive Kommune

Foto: Claus Heilmann-Clausen, 1989

Geologi
Lergraven indeholder en tyk succession af tertiært ler under flere meter tykke kvartære aflejringer. Det tertiære ler består af to klart adskilte enheder.

Den nederste og tykkeste enhed (Skive Ler) har tidligere været henført til septarieler, senere til Branden Ler. Navnet Skive Ler er nu foreslået for denne enhed, idet den ser lidt anderledes ud end typisk Branden Ler.

Lagserien består af grønlig-gråt siltet ler. skaller af muslinger og snegle kan forekomme spredt, og leret er rigt på gravegange fra dyr, der levede på havbunden. I leret ses tre gullige lag, der indeholder op til meterstore konkretioner af lerjernsten, også kaldet septarier.

Sive Ler indeholder mikrofossiler, som viser, at leret blev aflejret i et åbent hav med gode forbindelser til de store oceaner. Leret er fra Midt Oligocæn og er samtidigt med Branden Ler. Det kendes iøvrigt fra boringer i det nordlige Midtjylland. Største kendte tykkelse er godt 50 meter.

Den øverste enhed, fra det seneste Oligocæn, består af få meter tykke isforstyrrede lag af sort glimmerler, stedvis med glaukonit. Grænsen til Skive Leret er ikke godt dokumenteret, men synes af være istektonisk påvirket.

Øvrige søgeord:

Værdi

Skive Ler er vigtig for forståelsen af Oligocænets palæogeografi, palæooceanografi og klimahistorie og har derfor både forsknings- og formidlingsmæssig interesse. Lergraven ved Hesselbjerg er det eneste sted, hvor disse sedimenter fra midt Oligocæn kan ses. Skive Ler kendes ellers kun fra en række ret dybe boringer i den nordlige del af Midtjylland. Lokaliteten er uformel typelokalitet for Skive Ler.

Naturforvaltning
Profilerne er store og gode på grund af den fortsatte gravning og pumpning. Det er derfor værdifuldt at denne situation opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 217

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Amtsnavn

Nationale Kystlandskaber

NK ..

GeoSite

GS ..-..

Andre