Gl. Rye - Salten Langsø - Velling Skov

Skanderborg Kommune
Silkeborg Kommune

Geologi
Området er en del af det midtjyske søhøjland. Området rummer samlet en stor geologisk mangfoldighed, idet mange forhold især ved Nordøstfremstødets successive tilbagesmeltning kan belyses ud fra de forskellige landskabselementer. Saltendalen og Bryrup Dalen danner to landskabelige kontraster. Begge dale har et markant og næsten helt retlinet forløb. Dalene er antageligt anlagt et godt stykke tid før Kvartærtiden som et resultat af bevægelser i jordskorpen. Efter at gletschere dækkede området flere gange, senest i sidste istid, er dalene blevet uddybet yderligere af de ismasser, der gled ind over området. Da Nordøst-isen smeltede væk for omkring 14.000 år siden eroderede de strømmende vandmasser yderligere i dalene.

Øvrige søgeord:

Værdi
Interesseområdet indeholder en stor og mangfoldig geologisk variation, med terrænformer der afspejler en kompleks geologisk dannelse. Områdets placering mellem Weichsel isens C2- og C4-linie skal fremhæves, idet mange forhold ved Nordøstfremstødets etapevise tilbagesmeltning kan belyses ud fra landskabselementerne. Området er desuden karakteriseret ved en række markante dale, der i hovedreglen har et øst-vestligt forløb. Dalenes udstrækning er påfaldende, og undersøgelser har vist, at disse er dannet længe før istiden som et resultat af sprækkeaktivitet i undergrunden. Området tillægges derfor stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre