Basballe Mergelgrav

Syddjurs Kommune

Geologi
Lokaliteten omfatter en mindre og nu næsten tilvokset mergelgrav. I graven har man kunnet se profiler i en lys mergelaflejring (Kertemindemergel) fra tidlig Paleocæn (Selandien). Merglen fremtræder som en glacial flage. Flagens rumlige orientering viser, at den er dannet ved istryk fra sydlig retning, hvilket sandsynligt er fremkommet samtidigt med dannelsen af randmorænekomplekset i Kalø Vig, dvs. i sene del af Weichsel Istiden.

Øvrige søgeord:
Værdi

Mergelgraven har god forskningsmæssig værdi på grund af forekomsten af Kerteminde Mergel, der tilmed optræder som en glacial flage. Da der er god udsigt over landskabet umiddelbart oven for mergelgraven, fremtræder lokaliteten tilmed særdeles pædagogisk, idet der er fine muligheder for at forstå landskabets rumlige opbygning i relation til profilet i mergelgraven.
Lokalitetens tilstand er for tiden yderst ringe, da den præges af skred og omfattende bevoksning.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset profil i mergelgraven, og at det omgivende landskab fremtræder åbent og klart.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre