Ejby

Lejre Kommune

Geologi
I kystprofilet ved Ejby findes en stenet strandaflejring af Eem alder. Primitive stenredskaber fundet langs stranden er tolket som spor efter Danmarks første, primitive beboere (Clacton typen). Tolkningen er dog omtvistet.

Hvor Ejby Å skærer gennem klinten, er der dannet veludviklede fårestier i de stejle sider i slugten.

Under Stenalderhavets høje vandstand trængte havet ind i ådalen, der da fremstod som en næsten kilometerlang, smal fjord. En banke midt i åmundingen viser højden af den datidige fjordbund.

Øvrige søgeord:

Værdi
Interessen knytter sig primært til stenredskaberne og deres eventuelle sammenhæng med Eem aflejringerne. Strandaflejringer af Eem alder kendes ikke ellers fra Sjælland.

Fårestierne og Stenalderfjorden er fine eksempler på landskabsdannende processer.

Naturforvaltning
Profilet i klinten med Eem aflejringerne er helt overgroet og ses kun som en horisont, hvor grundvandet pibler frem. Det vil være værdifuldt at kunne frilægge et profil i særlige situationer.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre