FAQ

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende adminitrationen af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen.

Nedenstående skal ses som generelle retningslinjer for administrationen af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen. Alle afgørelse vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Beplantning

Enhver tilplantning i beskyttelseszonerne vil som hovedregel nødvendiggøre dispensation. Hovedreglen er, at der ikke gives dispensation.
Undtagelse
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 2 er beplantning i eksisterende haver ikke omfattet af forbuddet mod tilstandsændringer. Beplantning i eksisterende haver kræver derfor ikke dispensation.

Naturbeskyttelsesloven definerer eksisterende haver som haver, der er etableret før 1. januar 1968, og som i tiden efter er opretholdt som have. Et haveareal er normalt defineret som et areal, der ligger i tilknytning til en bolig og anvendes til udendørs ophold. Desuden skal arealet ikke længere have naturtilstand.

Undtagelsen omfatter kun beplantning, ikke hverken terrænændringer eller bebyggelse, og undtagelsen er begrænset til at gælde for eksisterende haver.

Henlæggelse af affald

Deponering og henkastning af affald, materialer, haveaffald mv. betragtes som en ændring af tilstanden og forudsætter dispensation. Midlertidig henlæggelse af affald søværts beskyttelseslinjen betragtes også som en ændring af tilstanden og er derfor forbudt.
Der kan normalt ikke forventes meddelt dispensation til deponering. I praksis vil henlæggelse af haveaffald i en kortere periode (2 – 3 uger) op til Skt. Hans blive accepteret, hvis formålet med henkastningen er afbrænding af et bål. Det har været traditionen at indskærpe, at perioden hvor affald deponeres op til Skt. Hans aften begrænses mest mulig af hensyn til de dyr, der etablerer sig i affaldet. Dette er imidlertid ikke et krav eller et lovligt vilkår.

Udstykning og arealoverførsel

Udstykning og arealoverførsel er efter § 15, stk. 1 forbudt og kræver derfor dispensation. Formålet er at forhindre udstykning mv., som tilsigter senere bebyggelse eller andre foranstaltninger, der vil ændre tilstanden af kystlandskabet.
Forbuddet gælder uanset, at der efterfølgende er mulighed for at afslå konkret dispensationsønsker vedrørende byggeri mv. Forbuddet gælder også i situationer, hvor der ikke er nogen aktuel udsigt til byggeri eller andre dispensationskrævende foranstaltninger. Lovens ordning er således baseret på en forudsætning om, at de ændrede ejendomsforhold, som følger af udstykningen eller arealoverførslen, i sig selv vil kunne medføre uønskede ændringer af kystlandskabet.
Udstykning af et helt matrikelnummer og ophævelse af skel kræver ikke dispensation.
Dispensation gives normalt ikke, heller ikke selvom der ikke er udsigt til, at der vil ske bebyggelse mv. inden for strandbeskyttelseslinjen og uanset, at dette i givet fald vil kræve ny dispensation.
Forbuddet mod arealoverførsel administreres noget mere lempeligt som følge af, at det i disse sager nogle gange er meget lidt sandsynligt, at arealoverførslen vil medføre uheldige faktiske ændringer af kystlandskabet. Når det er tilfældet, stilles der lempelige krav til den særlige begrundelse, jf. NKO nr. 253.
Ved dispensationsansøgninger om udstykning og arealoverførsel vurderes baggrunden for ønsket om udstykningen eller arealoverførslen i forhold til arealets beliggenhed, hvilke ændringer de nye skel vil medføre nu og fremover efter kommende ejerskifter, og hvilken præcedensskabende betydning sagen vil kunne få.
Hvis en udstykning eller arealoverførsel medfører, at der skabes en ny ejendom med direkte adgang til kysten, er udsigten til faktiske ændringer nærliggende, og dispensationspraksis gives derfor normalt ikke.
Der gives normalt også afslag til udstykning, selvom grunden allerede er bebygget, som f.eks. i de tilfælde, hvor et eksisterende fritidshus ved stranden ud for en landbrugsejendom ønskes udstykket. Det forhold, at der – på grund af eksisterende bebyggelse og omgivende haveanlæg – ikke umiddelbart er udsigt til ændringer i kystlandskabet, udgør ikke i sig selv en tilstrækkelig begrundelse for at dispensere fra forbuddet mod udstykning og arealoverførsel.

Midlertidige arrangementer og aktiviteter

Særlige arrangementer som f.eks. cirkus, teltlejr eller afholdelse af koncert er ifølge sagens natur midlertidige, men kræver på grund af deres størrelse og dermed deres potentielle virkninger ofte dispensation (i klitfredningszonen er teltning efter klitfredningsbekendtgørelsens § 1, nr. 3, forbudt).
Ved vurdering af sådanne arrangementer tages det anvendte areal, deltagerantallet og den tidsmæssige udstrækning af arrangementet i betragtning. Endvidere indgår det pågældende areals karakter og anvendelse i øvrigt i vurderingen af, om der kan meddeles dispensation.

Solcelleanlæg

I praksis sondres mellem solcelleanlæg opsat på taget af eksisterende bebyggelse og fritstående solcelleanlæg i terræn.
Opsætning af solceller ovenpå taget af en ejendom er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 15, stk. 2, nr. 6, om mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, og kræver derfor dispensation. Der meddeles normalt dispensation til solcelleanlæg på taget af eksisterende bygning, hvis det ikke påvirker oplevelsen af kystlandskabet i negativ retning eller virker visuelt skæmmende på bebyggelsen. Det indgår bl.a. i vurderingen om solcelleanlægget opsættes i niveau med taget og med samme hældning som taget, og om anlægget vender væk fra kysten. Der kan stilles vilkår om, at solcellernes rammer skal være mørke.
For så vidt angår opstilling af fritstående solcelleanlæg på terræn meddeles der som udgangspunkt afslag.
Der skal dog foretages en konkret vurdering af anlæggets placering, synlighed, størrelse/omfang i kystlandskabet samt af hvor mange ejendomme, anlægget forsyner. Det taler for dispensation, at anlægget ikke er synligt for omgivelserne, men det er ikke tilstrækkeligt, at anlægget er delvist skjult - f.eks. ikke kan ses fra kysten. Det taler endvidere for dispensation, hvis anlægget forsyner flere ejendomme.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Ny bebyggelse

Enhver form for ny bebyggelse, dvs. f.eks. fritidshuse, helårshuse, erhvervsbyggeri, drivhuse, legehuse, bådhuse, havestuer, terrasser, pavilloner, garager, carporte, redskabsskure, etablering af kælder mv. inden for strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen kræver dispensation, uanset om byggeriet kræver landzone- eller byggetilladelse og uanset størrelse. Også småhuse på under 10 m2, der kan opføres uden byggetilladelse/anmeldelse, er omfattet af forbuddet.
Det forhold, at der alene er tale om en relativt lille overskridelse af strandbeskyttelseslinjen, kan normalt ikke begrunde en dispensation - navnlig ikke, hvis der kan opføres en rummelig bebyggelse uden overskridelse af strandbeskyttelseslinjen.
Det er typisk ikke et særligt forhold, der kan begrunde en dispensation, at området i forvejen er udbygget med erhverv, sommerhuse eller boliger. Det er også uden betydning, at en lokalplan åbner mulighed for nyt byggeri inden for beskyttelseszonen. Det gælder dog, at lokalplaner, der var gældende for arealer, der blev omfattet af den udvidede beskyttelseszone, kan realiseres uanset strandbeskyttelseslinjen.
For så vidt angår garager, carporte, udhuse mv. gælder, at der som udgangspunkt heller ikke kan meddeles dispensation til en sådan bebyggelse. Dog meddeles der normalt dispensation til at opføre udhusbyggeri, herunder en garage, en carport eller et egentlig udhus under følgende betingelser: 1) Carporten, garagen eller udhuset har et areal på max. 20 m2, 2) opførelsen skal ske i tilknytning til det eksisterende helårshus, 3) helårshuset må ikke i forvejen have udhusbyggeri. Der gives alene dispensation til opførelse af én bygning. Undtagelsen gælder altså kun for helårshuse og ikke for fritidshuse.
Se i øvrigt afsnit om genopførelse.

Genopførelse

Til genopførelse af bygninger og anden bebyggelse såsom f.eks. terrasser kræves dispensation. Er der tale om genopførelse af en tidligere lovlig bygning, vil der som udgangspunkt blive givet dispensation til genopførelse af bygningen under en række betingelser:
For det første kræves, at den nye bygning har omtrent samme placering, størrelse og udformning. Årsagen til genopførelse er uden betydning. Der kan være tale om genopførelse som alternativ til renovering og genopførelse som følge af hændelig undergang ved hærværk, brand, oversvømmelse eller storm og lignende hændelige begivenheder.
For det andet forudsættes det, at den tidligere bebyggelse var anvendelig. Genopførelse kan ikke ske, hvis det eksisterende hus var så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, dvs. at der var tale om en ruin.
Tilladelse til genopførelse kræver for det tredje, at der er tidsmæssig kontinuitet mellem nedrivning og genopførelsen, samt at byggeriet ikke ligger stille hen over en længere periode. Kravet om tidsmæssig kontinuitet indebærer, at der i almindelighed ikke må være forløbet mere end ca. 3 år fra nedrivning eller hændelig undergang til genopførelse.
Det kræves for det fjerde, at den genopførte bygning anvendes til samme formål (f.eks. beboelse) som den nedrevne. Der gives således normalt ikke tilladelse til at ”konvertere” andre bygninger, f.eks. driftsbygninger til boliger.
Hvis det er muligt at genopføre bygningen længere tilbage på grunden, således at klitfrednings- eller strandbeskyttelseslinjen respekteres (eventuelt med størst mulig respekt heraf), vil dispensationen dog som udgangspunkt meddeles med vilkår om en sådan beliggenhed.

Udvidelse af helårshus og sommerhus

Hovedreglen er, at udvidelser af eller tilbygninger til eksisterende privat bebyggelse, herunder f.eks. til helårshuse og sommerhuse, ikke får dispensation. Det forhold, at udvidelsen er begrænset og/eller sker væk fra kysten, således at den vil være skjult fra kysten, eller manglende synlighed i øvrigt medfører ikke i sig selv dispensation.

Helårshuse

Der gives almindeligvis ikke dispensation til at udvide helårshuse inden for den tidligere 100 m-beskyttelseslinje, og som hovedregel heller ikke i den udvidede beskyttelseszone. I den udvidede strandbeskyttelseszone (100-300 m) er der imidlertid praksis for, at der som udgangspunkt kan ske udvidelse af helårshuse, hvis de ved ikrafttræden af den udvidede strandbeskyttelseslinje (fra 100-300 m) havde og stadig har status som helårshuse, og forudsat at huset maksimalt opnår en samlet størrelse af 250 m 2 .

Sommerhuse/fritidshuse

Udvidelse af sommerhuse inden for strandbeskyttelseslinjen er omfattet af samme restriktive praksis som beskrevet ovenfor om helårshuse. Dvs. hovedreglen er et afslag. Der gælder ikke samme undtagelse i den udvidede strandbeskyttelseslinje for sommerhuse som for helårshuse. Den restriktive praksis gælder således inden for hele 300 m-strandbeskyttelseslinjen.
For sommerhuse på under 40 m2 meddeles der dog efter praksis dispensation fra klitfrednings- eller strandbeskyttelseslinjen til at udvide med 6-8 m2 til indretning af tidssvarende sanitære forhold (dvs. bad, wc mv.), hvis dette ikke findes i forvejen.

Trapper

Anlæg af nye trapper på kystskrænter bør normalt kun finde sted, hvis der er en væsentlig offentlig interesse i at skabe forbedrede adgangsforhold til stranden. Det er som hovedregel kun tilfældet, hvis der er tale om trapper, som tjener almenheden (alle kan bruge), og kun hvis der ikke i området findes andre muligheder for at komme ned til stranden.
Nyanlæg (i modsætning til genopførelse) af "private" trapper, dvs. trapper som alene har til formål at skaffe en enkelt ejendom adgang til stranden, kan normalt ikke tillades.

Hegn

Der må ikke uden dispensation etableres hegn søværts strandbeskyttelseslinjen. Forbuddet gælder dog ikke sædvanlig hegning for så vidt angår landbrugsmæssig drift.

Der kan som altovervejende hovedregel ikke gives dispensation til opførelse af hegn, der er omfattet af forbuddet. Ønsket om ugenerthed i forbindelse med ophold på arealet er ikke en tilstrækkelig grund til at meddele dispensation.
Læhegn kræver i modsætning til almindelig hegning på landbrugsejendomme dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Der gives dispensation til plantning af nye læhegn, hvis det er af afgørende betydning for landbrugsdriften, og hvis det ikke vil være i strid med landskabelige hensyn.