Landskab

Den altovervejende del af det danske areal er åbent land, dvs. områder, som ikke er bebygget eller planlagt til bebyggelse. Størstedelen af arealerne i det åbne land drives som landbrug eller skovbrug.

Landområderne bidrager særligt med produktion af fødevarer, men også med offentlige goder som fx landskab, kulturhistorie og mulighed for rekreation. I de seneste år har der været en øget tilflytning til landområderne omkring de større byer. Derimod har landområderne langt fra de større byer oplevet en tilbagegang i såvel befolkningsudvikling og beskæftigelse.

Udviklingen i det åbne land reguleres gennem en lang række lovgivninger, fx planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven.