Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskud til privat urørt skov

Ansøgningsrunde for tilskudsordningen til privat urørt skov er åben 3. juli til 3. september 2017. Vejledning og ansøgningsblanket finder du nederst på denne side.

Privat urørt skov er en del af aftalen om Naturpakken. Naturpakkens formål er at gøre den danske natur mere robust, og ruste naturen mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv og målrettet skove med potentiale for store naturværdier. Tilskuddet kan søges af og ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende.

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 10 mio. kr. til privat urørt skov. Projekterne finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Der er en årlig ansøgningsrunde.

Tilskud ydes til at ophøre skovdyrkningen på skovarealer med et højt, eller potentiale for et højt naturindhold. En aftale om urørt skov er varig, og kompenseres for, at der ikke må være nogen forstlig drift, der understøtter en træproduktion på arealet. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til privat urørt skov indsendes til Miljøstyrelsen. 

Henvendelser om privat urørt skov kan ske til Miljøstyrelsen på eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.