Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskud til privat skovrejsning

Ansøgningsrunde for tilskudsordningen til privat skovrejsning er åben 3. juli til 3. september 2017. Vejledning og ansøgningsblanket finder du nederst på denne side.

Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Formålet med det danske landdistriktsprogram er at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Privat skovrejsning er herudover en del af de frivillige kollektive virkemidler i Fødevare- og landbrugspakken, der skal skabe bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren. Privat skovrejsning skal være omkostningseffektiv og målrettet delvandoplande til kystvande med indsatsbehov for kvælstof. Tilskuddet kan søges af og ydes kun til private ejere af landbrugsjord. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande.   Derudover kan skove tilgodese en lang række andre interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Til ansøgningsrunden på ordningen i 2017 er der afsat i alt 35 mio. kr. til privat skovrejsning. Projekterne finansieres af EU. Der er en årlig ansøgningsrunde.

Tilskud ydes til at plante skov på landbrugsarealer beliggende indenfor delvandoplande til kystvande med et indsatsbehov for kvælstof, der ikke ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til den kommunale planlægning. Et tilsagn om skovrejsning er et investeringstilskud der dækker tilplantning eller tilsåning af ny skov herunder udarbejdelse af kort og arealfastsættelse, samt den nødvendige mekaniske renholdelse i anlægsfasen. Herudover kan der ydes tilskud til opsætning af hegn mod vildt. I forbindelse med skovrejsningen tinglyses fredskovspligt på arealerne. Arealerne kan derfor ikke efterfølgende geninddrages til landbrugsformål.  

Der er mulighed for at ansøge Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om grundbetaling på arealerne.

Fortolkning af sammenhængende arealer

Miljøstyrelsen har modtaget et spørgsmål vedrørende fortolkning af sammenhængende arealer.

Af vejledning om tilskud til privat skovrejsning – 2017, fremgår det:

Sammenhængende skov

Skoven skal være sammenhængende. Hvis et ikke tilskudsberettiget areal deler skoven i to delarealer gælder følgende:

1. Hvis det mindste delareal er mindst 0,2 ha og minimum 40 m bredt (på hvert led), kan der ydes tilskud, hvis arealet, som deler de tilskudsberettigede skovstykker, er op til 10 m bredt.

2. Hvis det mindste delareal er mindst 0,5 ha (og minimum 40 m bredt) kan der ydes tilskud, hvis arealet, som deler de tilskudsberettigede skovstykker, er op til 100 m bredt.

Det forudsættes i begge tilfælde, at det samlede tilplantede areal med tilskud er minimum 2 ha og at arealet mellem de enkelte dele af skoven er pålagt fredskovspligt eller kan pålægges fredskovspligt. Arealet som deler de enkelte skovstykker kan således både være bevokset og/eller lysåbent.

Spørgsmålet knytter sig til et areal mellem de enkelte dele af skoven, som udgøres af en vej, der ikke kan pålægges fredskovpligt.

Miljøstyrelsen præciserer, at skovlovens tolkning af sammenhængende skovarealer også vil være gældende for tilskud til privat skovrejsning.

Af vejledningen til skovloven fremgår det:

”Et fredskovspligtigt areal, der gennemskæres af en vej, som kan krydses, et enkelt jernbanespor eller et vandløb eller andre mindre topografiske skel, fx en smal mark eller eng, skal dog stadig betragtes som sammenhængende. Det beror således stadig på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om to fredskovspligtige arealer er sammenhængende.” 

Miljøstyrelsen vil derfor acceptere ansøgningen, selvom arealet mellem de enkelte dele af skoven f.eks. udgøres af en vej, der ikke kan pålægges fredskovpligt.

Skiltning i projektperioden

Det er et krav, at du skilter i projektperioden, hvis dit projekt overstiger 375.000kr. i tilskud. Du kan finde skabelon til skiltning her .

 

Hvis dit projekt ikke overstiger 375.000kr. i tilskud er der ikke krav om skiltning.

Sådan søger du tilskud

Ansøgningsskema kan findes, udfyldes og indsendes via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Tast selv-service, som du tilgår fra hjemmesiden: www.lfst.dk/tastselv.

Det er nødvendigt at have et NemID eller en digital signatur, når du ansøger elektronisk. Du kan nemt og gratis bestille et NemID. Bemærk at det kan tage 5-10 dage før du modtager nøglekort og adgangskode.

Konsulenter kan søge digitalt på dine vegne, hvis de har en fuldmagt, eller ejer signerer digitalt efterfølgende. Konsulenter kan bestille et virksomhedsrelateret NemID.

 

Vejledning for Privat skovrejsning 2017

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv 2017

Bekendtgørelse nr. 884 af 28. juni 2017, om tilskud til privat skovrejsning

Nyt bilag til bekendtgørelsen 

I bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning er der et bilag om indsatsbehov for nedbringelse af kvælstofbelastningen til kystvande pr. delvandoplandsniveau. I bekendtgørelsens § 10, stk. 5 er der hjemmel til at revidere bilaget. Nyt bilag er gældende. Dog skal følgende oplyses: Indsatsbehovet for vandopland 2.4 Køge Bugt er opfyldt. Der er derfor ikke mulighed for at opnå prioritering med hensyn til beliggenhed indenfor delavandopland med indsatsbehov for kvælstof og ikke mulighed for at opnå status af direktivimplementerende indsats og deraf følgende grundbetaling uden bagkant.

 

Kontakt

Henvendelser om privat skovrejsning kan ske til Miljøstyrelsen på:

Telefon: 72 54 40 00 

 

Eller til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder 

 

Henvendelser om Tast selv service kan rettes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på:

Telefon 33 95 80 00

Plantevalg

Find frem til hvilke planter, der bedst egner sig til jorden på dit areal på  plantevalg.dk