Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Læhegn og småbeplantninger

Med Naturpakken fra maj måned 2016 blev det besluttet, at yde tilskud til læhegn med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Bemærk, at ansøgningsblanketten er opdateret. Det er nu muligt, at indtegnet arealer og opmåle hegnslængder med to decimaler. Dertil er det i ansøgningsblanketten præciseret, at ansøgninger skal sendes til Miljøstyrelsen og ikke til Naturstyrelsen.

Det har ingen konsekvenser, at man har indsendt sin ansøgning til Miljøstyrelsen på den tidligere ansøgningsblanket.

Spørgsmål og svar under ordningen 

Bemærk, at ansøgningsfristen er forlænget fra den 3. september og frem til den 15. september

Ansøgningsrunde for tilskudsordningen til læhegn og småbeplantninger er åben 6. juli til 15. september 2017. Vejledning og ansøgningsblanket finder du nederst på denne side.

Tilskud til læhegn og småbeplantninger er en del af aftalen om Naturpakken. Der er etableret en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land. Læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet, og på den måde sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer.

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af læhegn og småbeplantninger. Ordningen stiller krav til kvaliteten af beplantningerne, og projekterne prioriteres efter størrelse. Tilskudsordningen kan søges af private lodsejere.

Sådan søger du om tilskud

Ansøgning om tilskud til læhegn og småbeplantninger indsendes til Miljøstyrelsen.

Henvendelser om tilskud til læhegn og småbeplantninger kan ske til Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder.

Dokumenter

Vejledning om tilskud til læhegn og småbeplantninger

Bemærk, at vejledningen er opdateret, således  at det i overensstemmelse med høringsnotatet nu fremgår, at styrelsen ikke forventer, at alle tilladelser og dispensationer er opnået på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen.  

Tidspunkt for indsendelse af ansøgningen er ligeledes opdateret, således at det nu fremgår at ansøgninger skal modtages senest den 15. september.

Dertil er det i vejledningen blevet præciseret at henvendelse vedrørende ordningen skal ske til miljøstyrelsen lokale enheder. En oversigt over disse findes i bilag 4.

Ansøgningsblanket til ansøgning om læhegn og småbeplantninger

Vejledning i brug af Miljøgis

Link til MiljøGIS