Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Beskyttede arter og naturtyper

Natura 2000-områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper. Her kan du se, hvilke dyr, fugle, planter og naturtyper, der er beskyttede i de danske Natura 2000-områder.

Naturtyper

De beskyttede arter og naturtyper fremgår af EU's naturbekyttelsesdirektiver: habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. 
EU's naturbekyttelsesdirektiver

Naturtyper i bogform

Beskrivelserne i listen over naturtyper er tidligere udgivet på bogform, "Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk, 2000". I 2003 er der dog kommet to nye naturtyper til og en er udgået, så det er kun listen her på siden, der er opdateret. 
Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk, 2000  
Stenrev - havets oaser

Faglige rapporter

DCE har udarbejdet faglige rapporter om arbejdet med naturtyper.

For terrestriske og marine naturtyper
Kriterier for gunstig bevaringsstatus

 

Bilag V-arter

EU's habitatdirektiv forpligter medlemslandene til at sikre, at indsamling og udnyttelse af en række arter ikke påvirker eller hindrer, at arterne kan opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus. Arterne er anført på direktivets bilag V.