Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

National plan for artsforvaltning

Danmark skal have en national plan for artsforvaltning. Planen omfatter truede og beskyttede plante- og dyrearter, det jagtbare vildt og arter som skaber forvaltningsmæssige udfordringer, eksempelvis de såkaldte konfliktarter og invasive arter.

Med planen bliver der sat mål for styrelsens indsats, og planen kommer til at rumme en række principper for forvaltningen af arterne og en strategi for prioriteringen af indsatsen. Formålet er at styrke biodiversiteten i den danske natur.

Processen – sådan bliver planen til

  • 2014: Eksterne fagspecialister udarbejder en række tematiske studier om den artsforvaltning, som Naturstyrelsen hidtil har udført for truede og beskyttede, jagtbare, konfliktskabende, klimapåvirkede og invasive arter. Der afholdes en workshop med interessenter i november 2014.
  • 2015: På baggrund af studierne vil Naturstyrelsen opstille en række principper for forvaltningen af arter og udforme en strategi for prioritering.
  • Disse principper og strategi drøftes med en følgegruppe af interessenter
  • Den færdige artsplan forventes offentliggjort i løbet af tredje kvartal 2015

Referat fra workshop

Hvorfor skal vi have en national plan for artsforvaltning?

Arbejdet med en national plan for artsforvaltning er blandt indsatserne i Naturplan Danmark og tager også afsæt i Natur- og Landbrugskommissionens forslag om en samlet strategi for den statslige indsats for arter. Den nationale plan for artsforvaltning skal udgøre en strategisk ramme, som gør Naturstyrelsen bedre i stand til at planlægge og prioritere indsatsen omkring artsforvaltningen. Artsindsatsen spiller sammen med Naturplan Danmark, og er et led i den samlede naturindsats, der frem mod 2020 skal vende en hidtidig kritisk udvikling for biodiversiteten.

Læs mere om de enkelte arter i Danmark

Læs mere om beskyttede arter

Læs mere om invasive arter

Tematiske studier

I forbindelse med den kommende Nationale plan for forvaltning af arter har eksperter udredt status for en række artsgrupper, hhv. truede og beskyttede arter, invasive arter, konfliktarter, arter der er genstand for jagt og fiskeri samt arter påvirket af klimaændringer. Studierne omhandler bl.a. status for forvaltningen af arter, vurdering af den hidtidige forvaltning samt væsentlige udfordringer for den fremtidige forvaltning. I tillæg til disse rapporter har en særskilt analyse rettet sig mod samspillet mellem artsforvaltning og gældende støtteordninger og en anden har undersøgt artsforvaltning i Danmarks nærmeste nabolande.

Rapporterne udgør en del af et større fagligt materiale, som den nationale plan for artsforvaltning hviler på. Rapportens indhold og anbefalinger er udelukkende udtryk for forfatternes egne holdninger og beskriver således ikke Naturstyrelsens holdning. Eventuel citering bør derfor kun ske med tydelig henvisning til den forfatter og leverandør, som har udarbejdet rapporten.

Læs selv studierapporterne

Beskyttede og truede arter

Invasive arter – en tematisk udredning

Artsforvaltning: Konfliktarter

Arter der er genstand for jagt og fiskeri

Tematisk studie: Arter påvirket af klimaændringer

Artsforvaltning og støtteordninger

Artsforvaltningen i Danmark og sammenlignelige lande

Fakta: Hvad er artsforvaltning?

Naturstyrelsen udfører både naturforvaltning og artsforvaltning. Naturforvaltningen er en generel indsats primært orienteret mod at bevare og pleje arternes levesteder i naturen, så som heder, moser, enge, skove, søer og kyster. Artsforvaltningen er en målrettet og specifik indsats for særligt truede arter og for de arter, som skaber forvaltningsmæssige udfordringer.

Til støtte for artsforvaltningen har Naturstyrelsen udarbejdet målrettede forvaltningsplaner for en række arter. Nogle af planerne skal sikre arternes bevaring, andre skal sikre en afbalanceret forvaltning og atter andre skal begrænse invasive arter. 
Læs mere om forvaltningsplaner

Vidste du, at

Der findes ca. 35.000 plante- og dyrearter i Danmark. Ca. hver femte af de arter, vi kender status for, vurderes at være akut truede, sårbare eller sjældne.