Regulering af mårhund og andre invasive pattedyr fra skydetårn og -stige

Af bekendtgørelse om vildtskader § 8 fremgår følgende:

§ 8. Undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred, samt nilgås, amerikansk skarveand, sort svane, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørn, mårhund, og mink, må reguleres hele året.

Stk. 2. Ved regulering af undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred samt mink, mårhund, vaskebjørn, bisamrotte og sumpbæver, må anvendes fælder. Der må desuden anvendes kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 870 af 4. juli 2007 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, ligesom regulering kan ske i tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydestiger og skydetårne. Reglerne i lovens § 28 om udfodring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af foderplads, finder ikke anvendelse ved regulering efter denne bestemmelse. Det samme gælder forbuddet mod anvendelse af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. § 11, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 870 af 4. juli 2007 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Stk. 3. Ved regulering af mårhund kan der medbringes og anvendes glatløbet haglgevær i skydestiger og skydetårne, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 870 af 4. juli 2007 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

 

Reglerne i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber fastsætter bestemmelser om anvendelsen af skydestiger og -tårne. Det fremgår således af § 1, stk. 2, hvilke våben, der som hovedregel må anvendes (riflede våben og bue), hvilke dyr, der må jages, hvordan stiger og tårne skal være opbygget og placeret m.v., samt af § 2, stk. 2, i hvilket tidsrum, man må befinde sig i stiger og tårne med jagtvåben.

Vildtskadebekendtgørelsen åbner for den mulighed, at der udover klovbærende vildt og ræv, også må reguleres invasive pattedyr fra skydestiger og -tårne. Der henvises til kapitel 1 i bekendtgørelsen i udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, hvilket betyder, at de regler, der i øvrigt gælder for anvendelsen af tårne og stiger, fortsat er gældende.

Man må således anvende haglvåben fra skydestiger og -tårne, for at regulere mårhund og man må gøre dette 1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang. Mårhund må reguleres hele året.

Der vil desuden kunne udstedes særlig tilladelse til regulering af mårhund med andre metoder eller fra 1½ time efter solnedgang til 1½ time før solopgang (dvs. om natten) i medfør af vildtskadebekendtgørelsens § 25. Ansøgning om regulering af mårhund med andre metoder eller om natten kan sendes til Naturstyrelsen via det online ansøgningssystem. Læs mere om regulering af skadevoldende vildt og ansøg her.