Metode og data

Nedenfor beskrives metoden og anvendelsen af data for den stikprøvebaseret opgørelse af kommunernes forvaltningspraksis vedr. § 3-beskyttede natur i 2016.

Kommunerne har pligt til at meddele afgørelser om naturbeskyttelseslovens § 3 til Miljøstyrelsen, som herefter journaliserer de indsendte § 3-afgørelser for hver kommune. I opgørelsen over forvaltningspraksis af § 3, er der indledningsvist blevet udarbejdet oversigtslister over de journaliseret § 3-afgørelser for 2016. Herefter et tilfældigt udvalgt udtræk på ca. en 1/3 del af listerne gennemgået for at finde eventuelle sager, der er fejljournaliseret, journaliseret dobbelt eller på anden vis ikke bør tælle med som en selvstændig afgørelse. Der skal dog tages forbehold for at ikke alle sager ikke er kommet med i opgørelserne, fx kan enkelte sager mangles indsendt til Miljøstyrelsen i 2016. Idet søgeordet i journaliseringssystemet skal være identisk med det nævnt i afgørelsen for at få sagen frem, kan det heller ikke udelukkes at få sager fx vedr. erstatningsnatur ikke er kommet frem i søgningen.

For hver af de enkelte sager der gennemgås, er bl.a. registreret oplysninger om:

  • Ansøgertypen (dvs. lodsejer, myndighed, privat virksomhed/organisation)
  • Den ansøgte tilstandsændring (dvs. hvad der søges dispensation om)
  • Afgørelsen (dvs. dispensation, afslag, lovliggørende dispensation eller lovliggørende afslag/påbud)
  • Begrundelse for dispensation
  • Vilkår for dispensation (den tildelte dispensation vil ofte gives på betingelse af vilkår)

Det har under kategorierne for vilkår ved og begrundelse for dispensation, i begrænset omfang været nødvendigt at samle lignende vilkår eller begrundelser. Eksempelvis er en del vilkår samlet under kategorien ’fysisk udformning’, ligesom flere begrundelser er samlet under ’Forbedre naturmæssig/biologisk værdi’. Det vil sige at vilkår eller begrundelser der har et fællesindhold lægges sammen.

 

Tidligere års opgørelser af forvaltningspraksis

Kommunernes forvaltningspraksis af § 3 er også blevet opgjort for tidligere år. Opgørelsen over amternes og kommunernes administrationspraksis i hhv. 2006 og 2008 er samlet i rapport fra 2010, udarbejdet af By- og Landsskabsstyrelsen og kan tilgås via dette link( By- og Landskabsstyrelsen 2010, Administrationspraksis af naturbeskyttelseslovens § 3)

Data fra 2006 er baseret på indberetninger fra 12 amter i alt, mens data fra 2008 er baseret på data fra alle landets 98 kommuner. Der er for opgørelsen i 2016 anvendt samme registreringsmetode som de tidligere års opgørelser, og kategorierne er i bredest muligt omfang ens for de forskellige opgørelser. Idet opgørelserne fra 2006 og 2008 er fordelt på naturtyper, har det dog ikke været muligt at sammenligne direkte mellem antal/andel af ansøgte tilstandsændringer, vilkår og begrundelser. Det er i stedet søgt at beskrive et overordnet billede af eventuelle ligheder og forskelle årene i mellem.