Forvaltningspraksis af § 3-Erstatningsnatur

Miljøstyrelsen har udarbejdet en detaljeret opgørelse af dispensationspraksis for § 3-sager vedrørende erstatningsbiotoper. I det følgende vises kun et udsnit af opgørelsen, men den samlede analyse kan efter ønske fremfindes af Miljøstyrelsen.

I 2016 omhandlede 82 ud af de 1466 dispensationssager erstatningsbiotoper. I 89 % af sagerne blev der givet dispensation til at nedlægge at § 3-areal, hvoraf 37 % dog var lovliggørende dispensationer. I de resterende 11 % af ansøgningerne er der givet afslag eller påbud, hvoraf 5 % er lovliggørende.