Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vandløbsvedligeholdelse udføres primært med henblik på at forbedre afvandingen af de omkringliggende arealer. Hvor der er behov for vedligeholdelse af vandløbet bør den udføres skånsomt af hensyn til plante- og dyrelivet. Hyppig og intensiv grødeskæring kan resultere i en mere hurtigvoksede grøde og dels på at en mere skånsom vedligeholdelse kan give en væsentlig bedre vandløbskvalitet samtidig med at der sikres en tilstrækkelig afvanding (Se Vejledning om grødeskæring i vandløb  og  Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter. ). Ophør af grødeskæring eller nænsom vedligeholdelse vil have en gavnlig effekt på dyre- og plantelivet. Nænsom grødeskæring indebærer, at der skæres mindre og sjældnere grøde i vandløbet. En overgang fra maskinel skæring til manuel skæring kan også have en gavnlig effekt. Oprensning af vandløb kan også udelades eller kun foretages undtagelsesvist i absolutte nødstilfælde.

 

Plejemetoder

Bemærkninger

Vedligeholdelse af vandløb

Ingen eller nænsom grødeskæring

Etablering af skyggegivende beplantning langs vandløbet

Vandløbsvedligeholdelse giver altid være en vis påvirkning af vandløbet og dets dyre- og planteliv. Påvirkningen kan dog nedsættes betydeligt gennem en nænsom vedligeholdelse. En nænsom grødeskæring indebærer nedsættelse af skæringshyppigheden og af omfanget af skæringen.

Se  Vejledning om grødeskæring i vandløb

Træer plantet på lysåbne strækninger kan bortskygge vandplanter og give bedre levebetingelser for fisk . De mest anvendte træer er rødel, eg, ask, pil og æble. Rødel kan tåle, at rødderne står i vandfyldt jord. Træroden på ældre træer kan skabe optimale skulesteder for fisk når de står langs med vandkanten.

Mindst 30% af vandløbsstrækningen skal være uden træer.

Restaurering og regulering af vandløb

Udlægning af sten og gydegrus

Etablering af sandfang

Stabilisering af brinker

Udskiftning af blød bund

Fjernelse af styrt og spærringer

Åbning af rørlagte strækninger

Udlæg af sten og gydegrus kan i løbet af relativ kort tid være med til at retablere et mere naturligt forløb og forbedre vandløbskvaliteten betragteligt hvis det kombineres med en nænsom vandløbsvedligeholdelse.

Pleje af skrænter og bræmmer

Slåning

Bekæmpelse af invasive arter som kæmpebjørneklo og rød hestehov

En tæt græsdomineret vegetation hæmmer erosion

Se Invasive arter

Pleje af vandløbsnære arealer

Ekstensiv græsning og høslæt

Høst af biomasse til energi mv.

Flere biogasanlæg anvender afskåret plantemateriale i biogasproduktionen.

Pleje af ådale

Etablering af græsningslaug og/eller fællesgræsning

Mange vandløbsnære engparceller er små og fordelt på mange ejere. Der er behov for en samlet planlægning, der kan sikre en drift, der tilgodeser vandløb i sammenhæng med enge og andre naturarealer


Læs mere

Baattrup-Pedersen, A. 2000. Planter i vandløb – fortid, nutid og fremtid . Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Tema-rapport fra DMU, 34/2000.

Jørgensen, H. 1999: Naturstyrelsens Naturplejestrategi. Naturstyrelsen. Miljø- og Energiministeriet.

Madsen, S., Debois, P. 2006 (red.) 2006: Vandløbsrestaurering i Danmark. 24 eksempler. Storstrøms Amt.

Moeslund, B. 1998. Grøde i vandløb . Erfaringer fra 15 års miljøundersøgelser i danske vandløb. Rapport udarbejdet af Bio/consult for Danmarks Miljøundersøgelser.

Opgørelse over beskyttede vandløb i de nye kommuner og regioner (pdf)

Naturstyrelsen, 2008: Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter.

Naturstyrelsen, 2008: Vejledning om grødeskæring i vandløb .

Naturstyrelsens side om vandløbsrestaurering.

Vejledning om udsætning af fisk, krebs og bløddyr i de ferske vande Naturstyrelsen

Bræmmevejledning. Naturstyrelsen

Invasive arter Naturstyrelsen