Oprensning

En del vandhuller er så stærkt tilgroede eller slamfyldte, at de har behov for en mere omfattende oprensning for, at de kan bevares og få en god vandkvalitet. Der er stor forskel på, hvor ofte det er nødvendigt at rydde plantevækst eller rense op. Vandhuller, der ligger i intensivt dyrkede områder, kan gro til i løbet af ganske få år, mens næringsfattige vandhuller, der ligger i udyrkede områder, kun sjældent vil trænge til pleje.

Behovet for oprensning kan ofte ses direkte. Det kan dog være nødvendigt med en nøjere undersøgelse for, at få klarlagt om, der er behov for en oprensning. Dette gælder specielt i vandhuller, der er levested for sjældne planter, hvor der kan ske en snigende eutrofiering, der truer de sjældne arter.

I vandhuller med en beskeden slammængde vil en gradvis oprensning, der foretages med 1-2 års mellemrum, være den mest skånsomme metode, mens det i vandhuller med et tykt slamlag og høj grad af eutrofiering er bedst at fjerne hele slamlaget på en gang, da der ellers vil tilføres en stor mængde næringsstoffer fra slammet.

Det er dyrt at oprense stærkt tilgroede vandhuller og måske er det bedre, at grave et nyt vandhul i stedet for.

Oprensning hvordan?

  • Ved oprensning kan man øge længden på bredzonen ved at bugte kanten på vandhullet. Arealet mellem laveste sommervandstand og højeste forårsvandstand er ideelt som lavvandsområde, og hældningen mellem disse punkter bør derfor være lav og jævnt skrånende med højst 20 grader mod dybere vand. Det er bedst at anlægge de lavvandede områder på nordsiden, da plantevækst på sydsiden ofte skygger for den lavvandede bredzone.
  • Man bør efterlade enkelte, små grupper af undervandsplanter eller pode vandhullet med lidt bundslam, for at sikre, at der er plantefrø til sted.
  • Oprensning bør foretages i vinterhalvåret, når yngle- og vækstsæsonen er overstået.
  • Oprensningen kan ske ved hjælp af gravemaskine, eller hvor der er tale om tyndflydende slam evt. ved hjælp af slamsuger. Vandhuller på tørvebund vil ofte ikke kunne bære tunge maskiner og må oprenses fra bredden ved hjælp af lang gravearm eller slæbeskovl.
  • Det opgravede materiale bør ikke anbringes som volde omkring vandhullet men udjævnes på marker – eller køres til jordfyld eller på oplagsplads.
  • Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker en spredning af vandpest og andre invasive arter med slammet til andre vådområder.

Hvad siger loven

Det kræver tilladelse iht. §3 i naturbeskyttelsesloven at oprense vandhuller, der er på 100 m2 eller derover samt alle vandhuller, der ligger i et beskyttet naturområde (se Naturbeskyttelsesloven ).

I natura 2000-områder skal oprensning og anden ændring af vandhuller og små søer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven anmeldes.


Læs mere

Liboriussen, L.Søndergaard, M. & Jeppesen, E. (red). 2007: Sørestaurering i Danmark. Faglig rapport fra DMU nr. 636. Danmarks Miljøundersøgelser.

Søndergaard, M., Jensen, J.P. & Jeppesen, E. (2002): Småsøer og vandhuller.

Wederkinch, E. 1988: Småvandhuller. Naturstyrelsen. Miljøministeriet.

Naturstyrelsen, 1997: Naturplejebogen.

Vejledning om tilskud til vandhuller. Naturstyrelsen. Miljø- og Fødevareministeriet.