Genopretning af gadekær

En særlig type vandhuller – gadekær – kan ud over naturmæssige og kulturhistoriske værdier også være af stor rekreativ betydning og fungere som samlingssted for landsbyen.

Så godt som alle landsbyer har eller har haft et gadekær. Måske er gadekæret det ældste anlæg i landsbyen og udgangspunkt for landsbyens placering. Gadekæret var fælleseje og lå på fællesjord. Det var stedet for mange af landsbyens aktiviteter, samt ikke mindst landsbyens branddam. Mange af de gamle gadekær er blevet ombygget til betonstøbte bassiner med lodrette vægge og omgivet af hegn af sikkerhedsmæssige grunde. I dag er de oftest ikke længere i brug som branddamme og vedligeholdes derfor ikke. Mange er derfor i en dårlig stand med behov for restaurering.

Restaurering af gadekær sker flere steder som lokale fællesprojekter f.eks. med støtte fra landdistriktsmidler.

Gode råd i forbindelse med restaurering af gadekær
Søg § 3-dispensation og andre tilladelser i god tid. Hvis gadekæret er berørt af en kloakledning, skal kommunen inddrages som miljømyndighed. Undersøg ligeledes gadekærets status som branddam hos de kommunale brandmyndigheder.

Restaurering

 • Gadekæret bør anlægges med mindst én skrånende brink
 • Betonvægge og -bund bør fjernes eller tildækkes
 • Tænk i sikkerhed med hensyn til vandstand og brinker
 • Gamle hegn bør fjernes
 • Ren råjord, helst ler, bør anvendes til brinker
 • Mulighed for inddragelse af tilstødende arealer
 • Undersøg om der er rester af gamle stensætninger, nedkørsler m.m. der bør bevares eller genskabes

Oprensning

 • Oplysninger indhentes om tilløb, hvornår der er kloakeret og sidst oprenset
 • Er der tvivl om renhed, så få en sedimentprøve undersøgt for tungmetaller
 • Forurenende tilløb lægges uden om gadekæret (kloak, dræn, vejvand)
 • Rent slam kan deponeres på mark, hør kommunen om evt. tilladelse
 • Efterfølgende oprenses gadekæret årligt med rive og net
 • Oprenset materiale må ikke kunne nedbrydes og sive ud i gadekæret igen

Liv i gadekæret

 • Udsæt ikke fisk i små gadekær
 • Undlad at holde ænder i små gadekær
 • Undlad at fodre
 • Lad naturligt dyre- og planteliv selv indfinde sig
 • Fjern overhængende grene
 • Hold omgivelser åbne mod syd og vest

Læs mere

Videntjeneste/Bladnummer: 6.4-2. Restaurering af gadekær. Buttenschøn, R.M., Hviid, T. og Malmborg, L. 2002. Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm.