Bekæmpelse af gyvel

Gyvel optræder mange steder som besværligt landskabsukrudt på overdrev. Græsning med lavt græsningstryk og anden pleje, der forstyrrer vegetationslaget, giver gode spiremuligheder for gyvel. Gyvel vokser især på tørre, næringsfattige jorder, hvor den kan danne tætte krat.

Gyvel danner tætte krat, der kan blive flere meter høje. Dens vækst er risformet med grønne 5-vingede grene. Den blomstrer, når den er 2-5 år gammel og kan blive op til 20 år. Planten er meget rigtblomstrende med store gule blomster, og buskene sætter farve på landskabet i blomstringsperioden omkring juni.

Frøene ligger i en bælg, som slynger frøene ud, når den tørrer. I varmt vejr kan man tydeligt høre bælgene springe op. Frøene er udstyret med et saftigt vedhæng, som bevirker, at myrer indsamler frøene og dermed er med til at sprede dem. Frøene overlever en årrække i jorden og danner en vedvarende frøbank af hvilende »hårde« frø, der spirer hvis der sker en påvirkning, der giver lys til jordbunden og evt. ridser frøskallen. Ved hjælp af kvælstoffikserende knoldbakterier på rødderne ændres jordbundens næringsstofindhold og tætte gyvelkrat udkonkurrer den naturlige, lysåbne plantevækst. Det hæmmer retablering af den naturlige vegetation efter en rydning af gyvlen. På Mols udvikles der f.eks. ofte en artsfattig vegetation domineret af krybende hestegræs under gyvel.

Slåning virker i første omgang stimulerende på væksten af gyvel og kan få gyvel til at udvikle tætte krat. Slåning skal gentages flere gange før det svækker gyvelen.

Bekæmpelse
Bekæmpelse af ældre gyvelkrat, der har nået at etablere en stor frøbank, kræver en årlig indsats i mange år for at reducere antallet af spiredygtige frø. Det er vigtigt, at der undervejs ikke sker en blomstring, der kan forny frøpuljen.

  • Nedskæring tæt ved jordoverfladen hæmmer genvækst.
  • Det er vigtigt, at der i forbindelse med plejen ikke sker en forstyrrelse af vegetation
  • og jordbund, der kan skabe nye spirebede.
  • Græsning alene kan ikke bekæmpe etablerede krat, men kan hæmme genvækst
  • og nyspiring.
  • Det vil ofte være nødvendigt at gentage mekanisk bekæmpelse på græssede arealer for at hindre blomstring.
  • Får og geder er mere effektive end kvæg. Heste er generelt uegnede til bekæmpelse

Læs mere

Buttenschøn, R.M., 2005. Skov & Landskab, Hørsholm. Videntjeneste/Bladnummer: 6.0-19: Italiensk gyvel – spredning og erfaringer med bekæmpelse .